Wychowawca kolonii
Wychowawca kolonii - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Wychowawca kolonii)

Jak zostać wychowawcą na kolonii, wychowawcą kolonii, obozów i zimowisk


Zgodnie z § 12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. wychowawcami na kolonii mogą zostać następujące osoby:
  • nauczyciele
  • studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,
  • słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,
  • osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych,
  • instruktorzy harcerscy od stopnia przewodnika włącznie,
  • przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
  • trenerzy i instruktorzy sportowi.

Osoby wymienione w punktach 4-7 powinny jeszcze dodatkowo spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat życia, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, odpowiednie warunki zdrowotne (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim) i predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Kursy dla wychowawców kolonii organizowane są na terenie całego kraju

przeważnie przez ośrodki szkoleń, organizacje studenckie czy biura podróży. Cena takiego kursu waha się w granicach 50-160zł, wszystko zależy od tego, kto taki kurs organizuje. Kurs obejmuje przeważnie 36 godzin zajęć rozłożonych zwykle na dwa weekendy.

Uczęszczający mogą się tam dowiedzieć jak dbać o bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, jak organizować wypoczynek dzieci i młodzieży, planować pracę wychowawczo-opiekuńczą i jakie są obowiązki wychowawcy grupy. Na zajęciach poruszane są zagadnienia związane z turystyką, krajoznawstwem, wychowaniem fizycznym i sportem. Prowadzący pokazują także przykłady zajęć kulturalno-oświatowych i praktyczno-technicznych, które można potem wykorzystać w praktyce.

Zobacz również:

Komentarze (1)
to coś dla mnie tylko gdybyście mogli podac gdzie taki kurs można ukończyc....