Doradca podatkowy
Doradca podatkowy - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Doradca podatkowy)

Jak zostać doradcą podatkowym

 

Do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uprawnione są osoby, które spełniają następujące wymogi:

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych
 • korzystają z pełni praw publicznych
 • są nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem dają rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego
 • posiadają wyższe wykształcenie

 

Kandydaci na doradców muszą obowiązkowo zdać egzamin państwowy, a następnie odbyć praktykę zawodową.

Egzamin składa się z dwóch części. Pierwszym etapem jest egzamin pisemny, na który składa się test jednokrotnego wyboru (100 pytań, na rozwiązanie których kandydaci mają 100 minut) oraz sporządzenie projektu wystąpienia do organu podatkowego lub sądu (kandydaci mają na to 180 minut).

Po pozytywnym zaliczeniu części pisemnej zdający mają rok aby przystąpić do części drugiej egzaminu, który ma formę ustną (odpowiedź na 10 wylosowanych pytań). W przypadku negatywnego wyniku części pisemnej można ponownie przystąpić do egzaminu, jednak dopiero po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia egzaminu.

 

Do egzaminu mogą również przystępować osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego. Muszą jednak posiadać certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie co najmniej średnim ogólnym (certyfikat B2 znajomości języka polskiego).

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku również z drugiej części egzaminu, przyszły doradca musi odbyć dwuletnią praktykę zawodową w następujących miejscach:

 • w urzędzie skarbowym (4 miesiące)
 • w izbie skarbowej (4 miesiące)
 • w urzędzie kontroli skarbowej (4 miesiące)
 • u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego (12 miesięcy)

 

Wymogu odbywania powyższej praktyki nie stosuje się wobec osób, które:

 • przez co najmniej 4 lata były zatrudnione w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, w Ministerstwie Finansów, samorządowych służbach finansowych lub samorządowym kolegium odwoławczym, zaś w zakresie ich obowiązków znajdowało się stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi
 • przez co najmniej 2 lata były zatrudnione w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, jeżeli do zakresu obowiązków tych osób należało stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego na rzecz klientów tych podmiotów
 • przez co najmniej 5 lat pełniły funkcję pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych lub naukowych (w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym), które zajmowały się dziedzinami, w których zakres wchodzi prawo podatkowe
 • przez co najmniej 2 lata były uprawnione do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, prokuratora, radcy prawnego oraz sędziego
 • uzyskały (zgodnie z odrębnymi przepisami) certyfikat księgowy potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo uprawnienia lustracyjne w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego oraz co najmniej 2 lata przepracowały w zawodzie
 • przez co najmniej 3 lata były zatrudnione na stanowisku głównego księgowego w podmiotach, które na podstawie przepisów o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • przez co najmniej 4 lata były zatrudnione na stanowisku skarbnika gminy

 

Osoby, które odbędą wymaganą praktykę lub posiadają dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje bez konieczności jej odbywania, mogą ubiegać się o wpisanie na listę doradców podatkowych.

O wpis na listę bez konieczności odbywania praktyk mogą ubiegać się osoby, będące członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego oraz osoby, które posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

 

W przypadku zagranicznych doradców podatkowych, którzy chcą wykonywać zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej muszą być spełnione poniższe warunki:

 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • złożenie wniosku o wpis na listę doradców podatkowych w ciągu 12 miesięcy od uzyskania decyzji uznającej kwalifikacje

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...