Makler
Makler - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Makler)

Jak zostać maklerem

 

Osoba, która chce zostać maklerem musi zdobyć odpowiedni certyfikat, który można uzyskać po zdaniu egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego(dawniej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd). Aby przystąpić do niego należy złożyć lub przesłać listem poleconym na adres Biura Podawczego KNF (Plac Powstańców Warszawy 1,00-950 Warszawa) następujące dokumenty:

 

 • wypełniony wniosek, który można pobrać ze strony internetowej KNF
 • jedną Fotografię
 • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, który powinien wpłynąć do KNF co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu. Opłata za egzamin na maklera papierów wartościowych wynosi 500 zł, natomiast za egzamin uzupełniający 150 zł.

 

W zależności od ilości chętnych egzamin na maklera papierów wartościowych odbywa się raz lub dwa razy w roku, a jego termin jest podawany do wiadomości publicznej co najmniej 90 dni wcześniej. Egzamin maklerski jest zamkniętym testem z czterema wariantami do wyboru z czego tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Punktacja jest naliczana w poniższy sposób:

 

 • prawidłowa odpowiedź + 2 punkty
 • brak odpowiedzi 0 punktów
 • niepoprawna odpowiedź - 1 punkt

 

Zakres tematyczny jest publikowany w Komunikacie Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych co najmniej 90 dni przed terminem egzaminu. Dotyczy on dwóch dziedzin. Część matematyczna obejmuje przede wszystkim takie zagadnienia jak matematyka finansowa, wycena instrumentów pochodnych i udziałowych, wycenę przedsiębiorstw oraz techniki notowań giełdowych. Wiedza z prawnego zakresu na egzaminie dotyczy stanu prawnego obowiązującego na miesiąc przed terminem egzaminu. Dotyczy ona następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego.
 4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 5. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
 6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 7. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
 8. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 9. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
 10. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.
 11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
 12. Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.
 14. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie opodatkowania na rynku finansowym.
 15. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania na rynku finansowym.
 16. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania na rynku finansowym.
 17. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
 18. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 19. Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 20. Regulamin pozagiełdowego obrotu regulowanego obowiązujący na BondSpot S.A.
 21. Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
 22. Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców.
 23. Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich.

Egzamin maklerski uchodzi za bardzo trudny. Zdarzało się, że na ponad stu podchodzących zdawało zaledwie kilka osób. Rekordową liczbę osób, które zdały egzamin odnotowano w marcu 2010 roku - 157 osób. Po zdaniu egzaminu należy złożyć wniosek o wpis na listę maklerów papierów wartościowych wraz z załącznikami:

 

 • zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię
 • kopię zaświadczenia o złożonym z wynikiem pozytywnym egzaminie przed komisją dla maklerów papierów wartościowych
 • oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego korzystanie z pełni praw publicznych(w przypadku osób nie posiadających polskiego obywatelstwa)

 

Dodatkowe informacje oraz wnioski można uzyskać w punkcie informacyjnym lub na stronie internetowej KNF.

 

W Polsce działają instytucje przygotowujące do egzaminów organizowanych przez KNF. Koszt takiego kursu to ok. 2000-2500 zł. W wielu z nich możliwe jest uzyskanie zniżek np. dla studentów i refundacja lub częściowa refundacja dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy.

 

Maklerem giełdowym może zostać osoba, która:

 

 • jest wpisana na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez KNF
 • jest zatrudniona przez członka giełdy
 • posiada udokumentowaną wiedzę na temat funkcjonowania i zasad panujących na giełdzie

 

Do egzaminu na maklera papierów wartościowych może przystąpić każdy, ale do podjęcia pracy w tym zawodzie wymagane jest:

 

 • wykształcenie co najmniej średnie ( preferowane wyższe na kierunkach związanych z bankowością i finansami)
 • dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego
 • prawie zawsze również - niekaralność
 • dyspozycyjność
 • obsługa komputera

 

 

Poszukiwanie pracy jako makler warto rozpocząć jeszcze na studiach. Praktyka czy staż w domu maklerskim jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu, daje możliwość zdobycia doświadczenia oraz jest okazją do poznania ludzi z branży. Najłatwiej pracę jako makler dostać w czasie hossy lub wiosną kiedy z reguły instytucje inwestycyjne prowadzą nabór pracowników.

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...