Kierownik budowy
Kierownik budowy - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Kierownik budowy)

Jak zostać kierownikiem budowy


Zawód kierownika budowy mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie wyższe wykształcenie techniczne (np. architektura, budownictwo) i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją. Niezbędne jest posiadanie uprawnień budowlanych wydawanych przez odpowiedni organ samorządu zawodowego

Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego

oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ.

Po zdaniu egzaminów otrzymuje się w drodze decyzji wpis do centralnego rejestru i wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Uzyskanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga ukończenia studiów magisterskich na kierunku odpowiednim dla danej specjalności i odbycia dwuletniej praktyki na budowie. Natomiast do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymaga się ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności i odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Podczas praktyki zawodowej wykonuje się pracę polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zobacz również:

Komentarze (4)
Mam wykształcenie srenie, zdana mature i egzamin zawodowy + 5 lat praktyki. Co dalej ? Czy jest mozliwosc zostania kierwonikiem budowy bez tytulu mgr. lub inz?
Skończyć Technikum Budowlane,posiedzieć dzisięć lat na bezrobociu i podać w PUPie dziesięć lat praktyki. Kwalifikacje kierownika budowy murowane (na mur-beton).
Jestem po szkole budowlanej,mam średnie oraz 15 lat praktyki ,stawiałem domy od podstaw,chcę zrobić uprawnienia kierownika budowy.Co dalej?
Informacje zawarte w tekscie sa niepelne. A co zludzmi ktorzy ukonczyli technika, mają kwalifikacje zawodowe (budowlane) i posiadają praktyke pow. 5 lat. Warunkiem zostania kierownikiem budowy nie jest tylko i wylacznie tytul mgr. lub inz.!