Urbanista
Urbanista - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Urbanista)

Jak zostać urbanistą

 

Zawód urbanisty, zgodnie z art. 52 ust. 4 o zagospodarowaniu przestrzennym, wymaga odpowiedniego wykształcenia oraz zdobycia uprawnień umożliwiających wykonywanie zawodu. Najbardziej popularne i pożądane jest ukończenie studiów na wydziale architektury i urbanistyki lub planowania przestrzennego. Do uzyskania pełnych uprawnień konieczny jest tytuł magistra. W przypadku osób, które ukończyły inne kierunki możliwe jest zostanie urbanistą po ukończeniu odpowiednich studiów podyplomowych, przy czym w czasie studiów magisterskich musieli mieć co najmniej 90 godzin zajęć z zakresu planowania przestrzennego.

 

Po ukończeniu studiów należy odbyć praktykę w pracowni projektowej doświadczonego urbanisty:

  • 2 lata - dla absolwentów studiów magisterskich architektury i urbanistyki lub planowania przestrzennego
  • 3 lata - dla pozostałych

W tym czasie należy wykonać studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

 

Po odbyciu wymaganej praktyki urbanista może złożyć wniosek o dopuszczenie do dwuetapowego egzaminu. Jego zdanie umożliwia zdobycie tytułu urbanisty uprawnionego z określeniem numeru uprawnień. Co za tym idzie umożliwia rozwój zawodowy i rozpoczęcie samodzielnej pracy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego wykształcenia  i praktyki zawodowej oraz dowód wpłaty pierwszej raty opłaty egzaminacyjnej. Wysokość opłaty to 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a publikowanego w Dzienniku Ustaw. Opłatę dzieli się na dwie, równe raty. Drugą ratę należy wpłacić po pomyślnym zakwalifikowaniu do udziału w egzaminie, najpóźniej w jego dniu.

 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. O terminie przystępujący musi zostać poinformowany nie później niż 30 dni wcześniej.

  • W ramach egzaminu pisemnego sprawdza się znajomość przepisów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej oraz umiejętność praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy w zakresie urbanistyki.
  • W części ustnej jest sprawdzana praktyczna umiejętność opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Jeśli wynik egzaminu jest negatywny przystępująca osoba może po co najmniej  miesiącach ponownie złożyć wniosek o zakwalifikowanie. Wiąże się to jednak z kolejną opłatą egzaminacyjną.

 

Zobacz również:

Komentarze (2)
dodano dn. 2015-07-26
i to jest niestety smutne
dodano dn. 2015-07-08
Opis jest nieaktualny. Zawód został niestety de facto zlikwidowany po wprowadzeniu drugiej ustawy deregulacyjnej.