Diagnosta laboratoryjny
Diagnosta laboratoryjny - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Diagnosta laboratoryjny)

Jak zostać diagnostą laboratoryjnym


Istnieje kilka możliwości, aby rozpocząć pracę w zawodzie diagnosty laboratoryjnego.

Pierwszą możliwością jest ukończenie studiów wyższych na uczelni, która oferuje studentom kształcenie na kierunku „analityka medyczna”. Nauka trwa 5 lat i kończy się uzyskaniem tytułu magistra. Na studiach prowadzone są zajęcia m. in. z anatomii, fizjologii, histologii, patofizjologii, propedeutyki medycyny, biologi i genetyki, hematologii laboratoryjnej, cytologii klinicznej, serologii grup krwi i transfuzjologii, techniki pobierania materiału, diagnostyki parazytologicznej i prawa medycznego.

Drugą możliwością jest ukończenie studiów wyższych na kierunku „biologia”, „farmacja”, „chemia” lub „biotechnologia” (po których ukończeniu uzyskuje się tytuł magistra lub magistra inżyniera) albo studiów weterynaryjnych (po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł lekarza weterynarii). Dodatkowo należy odbyć kształcenie podyplomowe, kończące się egzaminem. Zamiast szkolenia podyplomowego można uzyskać specjalizację I lub II stopnia albo uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lub toksykologii.

Trzecią możliwością jest ukończenie studiów wyższych na kierunku lekarskim, uzyskanie tytułu zawodowego lekarza i ukończenie kształcenia podyplomowego.

Diagnostą laboratoryjnym

może także zostać osoba, która posiada prawo wykonywania zawodu lekarza i specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w jednej z poniższych dziedzin:
 • analityka kliniczna
 • analityka lekarska
 • diagnostyka laboratoryjna lub mikrobiologia
 • mikrobiologia i serologia
 • mikrobiologia lekarska

Osoby, które spełniają jeden z powyższych warunków muszą dodatkowo:
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego
 • zostać wpisane na listę diagnostów laboratoryjnych

Lista diagnostów laboratoryjnych jest prowadzona przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL).
Ubiegając się o wpis na listę należy przedstawić:
 • wniosek o wpisanie na listę diagnostów laboratoryjnych
 • dokument potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • zaświadczenie o stanie zdrowia, potwierdzające możliwość pracy w zawodzie

Na tej podstawie

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych

orzeka prawo wykonywania zawodu i wpisuje diagnostę na listę diagnostów laboratoryjnych.

Osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza i wykonują zawód w laboratorium dodatkowo przedstawiają dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza”.

Dodatkowo wskazane jest otrzymanie z KRDL dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”.
Aby otrzymać ten dokument należy przedłożyć Radzie wniosek o wydanie dokumentu, do którego dołączone będą:
 • zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego
 • kserokopię dowodu wpłaty z dołączoną informacją zawierającą tytuł wpłaty („Wpłata na rzecz KIDL na działalność statutowąâ€ - obecnie wynosi ona 100 zł), imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę diagnostów.

Zobacz również:

Komentarze (2)
Nie, ukończenie podyplomówki z analityki jest konieczne do uzyskania uprawnień diagnosty laboratoryjnego.
Jestem licencjatem chemii. Teraz zastanawiam się, czy oprócz magistra chemii (myślę o specjalizacji z chromatografii lub analizy) iść na studia II stopnia na kierunku "biologia medyczna z elementami diagnostyki", ale czy po tym kierunku mam szansę na tytuł diagnosty bez konieczności ukończenia studiów podyplomowych?