Farmaceuta
Farmaceuta - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Farmaceuta)

Jak zostać farmaceutą, aptekarzem


Wykształcenie farmaceutyczne i możliwość pracy w tym zawodzie uzyskuje się po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku farmacji. W zależności od uczelni studia trwają min. 10 semestrów i obejmują zajęcia m.in. z anatomii, fizjologii, biologii, botaniki, chemii, psychologii, socjologii, chemii leków, farmakoterapii, farmakognozji, toksykologii, bromatologii, technologii postaci leków, historii farmacji, metodologii badań czy prawa farmaceutycznego. Kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra farmacji. Dodatkowo obowiązkowe jest zaliczenie praktyk w trakcie trwania studiów (z reguły pierwsza praktyka odbywa się w aptece ogólnodostępnej, a druga w aptece szpitalnej, stacji sanitarno-epidemiologicznej, przemyśle farmaceutycznym lub w laboratoriach kontroli leków) i półrocznego stażu w aptece już po obronie pracy magisterskiej.

O pracę farmaceuty mogą ubiegać się również osoby,

które przed dniem 1 maja 2004 roku ukończyły czteroletnie lub pięcioletnie studia i uzyskały tytuł magistra farmacji.

W przypadku osób, które uzyskały kwalifikacje poza granicami kraju w państwach Unii Europejskiej wymagane są stosowne dokumenty, uznawane w Polsce, które poświadczają zdobycie odpowiedniego wykształcenia i są uznawane za równoważne z krajowym dyplomem i tytułem magistra farmacji. Wykaz wszystkich uznawanych obecnie dokumentów, dyplomów i zaświadczeń jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

W przypadku osób, które ukończyły studia poza terenem Unii Europejskiej wymagane są stosowne dokumenty, równoważne z krajowym dyplomem i tytułem magistra farmacji, potwierdzające zdobycie tytułu magistra farmacji po ukończeniu min. 5-letnich studiów, obejmujących również półroczną praktykę.

Ukończenie studiów nie jest jeszcze równoznaczne z uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu farmaceuty.
Ubiegając się o prawo do niego należy zgłosić do okręgowej izby aptekarskiej następujące dokumenty:
 • wniosek o wydanie Prawa Wykonywania Zawodu
 • dokumenty poświadczające zdobycie wymaganego wykształcenia
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające możliwość wykonywania zawodu farmaceuty
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego
 • 2 zdjęcia „paszportowe”
 • opcjonalnie niektóre okręgowe izby aptekarskie wymagają wypełnionego kwestionariusza osobowego, który można pobrać ze stron internetowych poszczególnych izb okręgowych

Dodatkowo w przypadku cudzoziemców wymagane jest

pozytywne zdanie egzaminu językowego organizowanego przez Naczelną Radę Aptekarską, który potwierdza wymagany zakres znajomości języka polskiego. Muszą oni dostarczyć także wniosek o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa do wykonywania zawodu.

Ostatnim etapem jest złożenie ślubowania, po którym uzyskuje się prawo do wykonywania zawodu.

Chcąc zdobywać dodatkowe kwalifikacje, dające możliwości awansu (w tym również uprawnienia do pracy na stanowisku kierownika apteki), farmaceuci mogą brać udział w szkoleniach specjalizacyjnych, do prowadzenia których akredytację posiada obecnie 10 wydziałów w kraju (stan na dzień 2. 09.2008 r.).

Obecnie na wyznaczonych uczelniach można uzyskać specjalizację z zakresu:
 • farmacji aptecznej
 • farmacji szpitalnej
 • farmacji przemysłowej
 • farmacji klinicznej
 • analityki farmaceutycznej
 • farmakologii
 • mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej
 • toksykologii
 • zdrowia publicznego
 • leku roślinnego

Ubiegając się o rozpoczęcie specjalizacji należy przedstawić:
 • wniosek o rozpoczęcie specjalizacji
 • odpis dyplomu szkoły wyższej
 • kserokopię dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu farmaceuty
 • dokument potwierdzający co najmniej roczny staż pracy
 • zaświadczenie o aktualnym miejscu pracy
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

Na zakończenie kursu farmaceuci zdają egzamin państwowy z zakresu danej specjalizacji.

Farmaceuci zatrudnieni w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych mają także obowiązek ciągłego szkolenia, odbywającego się w ramach 5-letnich okresów rozliczeniowych (edukacyjnych). W ich trakcie zobowiązani są do uzyskania co najmniej 100 punktów edukacyjnych, z czego minimum 50 punktów należy zdobyć w trakcie kursów, kończących się testem sprawdzającym. Zdobywane punkty wpisywane są w Karcie Ciągłego Szkolenia, którą otrzymuje się w Izbie Aptekarskiej.

Punkty przyznawane są m. in. za kursy odbywające się w ramach specjalizacji, kursy internetowe, wykłady, publikowanie książek, artykułów lub tłumaczeń, udział w zjazdach i konferencjach, wygłaszanie referatów na sympozjach, przygotowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej, opieka nad studentami w trakcie stażu lub praktyk.

Od osób ubiegających się o pracę na stanowisku kierownika apteki, głównym wymogiem jest wiek poniżej 65 roku życia (wojewódzki inspektor farmaceutyczny po zapoznaniu się z opinią okręgowej izby aptekarskiej może przedłużyć kierownikowi apteki prawo pracy na tym stanowisku do 70 roku życia).
Poza tym należy spełniać poniższe kryteria:
 • ukończyć co najmniej pięcioletnie studia wyższe na kierunku farmacja, w ramach których odbywa się także co najmniej sześciomiesięczny staż w aptece i uzyskać tytuł zawodowy magistra lub ukończyć czteroletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskać tytuł zawodowy magistra oraz odbyć roczną praktykę w aptece
 • w przypadku osób kształcących się za granicą, posiadać odpowiednie dokumenty uznawane w kraju
 • odbyć co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż, pod warunkiem posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej

 • W przypadku punktów aptecznych kierownikiem może zostać osoba posiadająca tytuł magistra farmacji, która odbyła roczny staż w aptece ogólnodostępnej lub technik farmaceuta z trzyletnim stażem w aptece ogólnodostępnej.

  Zobacz również:

Komentarze (3)
dodano dn. 2012-04-12
chodzi ci o staż przed pisaniem magisterki? Jest płatny tyle, że można powiedzieć, że jest bezpłatny...
dodano dn. 2012-02-26
czy staz po ukonczeniu studiow [6 miesiecy ] jest platny? Jezeli tak to w jakiej wysokosci?
Chyba wybiore się na farmacje ; )