Kardiolog
Kardiolog - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Kardiolog)

Jak zostać kardiologiem

 

Chcąc uzyskać tytuł specjalisty kardiologa w pierwszej kolejności należy ukończyć studia medyczne i zdać obowiązkowe egzaminy, przedstawione w opisie „lekarz medycyny".

 

W zależności od posiadanego wykształcenia, utworzono osobne bloki programowe dla lekarzy bez specjalizacji i lekarzy, którzy rozpoczęli kształcenie jeszcze w dwustopniowym trybie nauczania.

 

Program dla lekarzy po stażu podyplomowym bez specjalizacji:

Specjalizacja trwa łącznie 72 miesiące (6 lat), z czego kształcenie w chorobach wewnętrznych trwa 24 miesiące (2 lata), a kształcenie w kardiologii 48 miesięcy (4 lata).

 

Specjalizacja rozpoczyna się 2-letni stażem w zakresie chorób wewnętrznych. Składają się na niego następujące staże kierunkowe:

 • staż w intensywnej opiece medycznej (5 miesięcy)
 • staż w pulmonologii (4 miesiące)
 • staż w endokrynologii (1 miesiąc)
 • staż w diabetologii (2 miesiące)
 • staż w gastroenterologii (2 miesiące)
 • staż w nefrologii (3 miesiące)
 • staż w reumatologii i rehabilitacji (1 miesiąc)
 • staż w hematologii (2 miesiące)
 • staż w chorobach zakaźnych (1 miesiąc)
 • staż w neurologii (1 miesiąc)

 

Łączny czas powyższych staży trwa 22 miesiące - pozostałe 2 miesiące to przysługujący lekarzowi urlop wypoczynkowy. Poszczególne staże kończą się kolokwiami oraz sprawdzianami umiejętności praktycznych - na sprawdzian ten składają się zabiegi i badania wykonywane podczas trwania danego stażu

 

Kolejnym etapem kształcenia są zajęcia z zakresu kardiologii. Składają się na nie kursy specjalizacyjne oraz staże kierunkowe.

Kursy specjalizacyjne obejmują zagadnienia z zakresu:

 • wprowadzenia do specjalizacji w kardiologii
 • patofizjologii miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca
 • patofizjologii zaburzeń rytmu serca
 • patofizjologii niewydolności serca
 • postępów w diagnostyce i leczeniu wrodzonych wad serca
 • postępów w diagnostyce i leczenie nabytych zastawkowych wad serca
 • diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca
 • diagnostyki i leczenia stabilnej choroby niedokrwiennej serca
 • ostrych zespołów wieńcowych
 • diagnostyki i leczenia niewydolności serca
 • onkologii w kardiologii
 • nadciśnienia tętniczego
 • diagnostyki inwazyjna i leczenia interwencyjnego
 • aktualnych zaleceń w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego
 • zdrowia publicznego

 

Staże wyglądają następująco:

 • staż kierunkowy w intensywnej opiece kardiologicznej  (6 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie elektrofizjologii (3 miesiące)
 • staż kierunkowy w zakresie hemodynamiki (6 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie echokardiografii (6 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie kardiologii dziecięcej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w zakresie wad serca (6 tygodni)
 • staż kierunkowy w kardiochirurgii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w nieinwazyjnej diagnostyce elektrokardiograficznej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w radiologii i diagnostyce obrazowej (2 tygodnie)

 

Podczas szóstego roku specjalizacji lekarze przystępują do rocznego stażu kierunkowego w wybranej dziedzinie kardiologii szczegółowej wybranej z poniższej listy:

 • intensywna opieka kardiologiczna
 • kardiologia interwencyjna
 • elektrofizjologia
 • nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna
 • kardiologia ogólna i ambulatoryjna opieka kardiologiczna

 

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych:

Specjalizacja kardiologiczna trwa łącznie 48 miesięcy (4 lata).

 

Składają się na nią poniższe kursy specjalizacyjne:

 • wprowadzenie do specjalizacji w kardiologii
 • patofizjologia miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca
 • patofizjologia zaburzeń rytmu serca
 • patofizjologia niewydolności serca
 • postępy w diagnostyce i leczeniu wrodzonych wad serca
 • postępy w diagnostyce i leczenie nabytych zastawkowych wad serca
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca
 • diagnostyka i leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca
 • ostre zespoły wieńcowe
 • diagnostyka i leczenie niewydolności serca
 • onkologia w kardiologii
 • nadciśnienie tętnicze
 • diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne
 • aktualne zalecenia w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego
 • zdrowie publiczne

 

Obok kursów lekarze odbywają również następujące staże:

 • staż kierunkowy w intensywnej opiece kardiologicznej  (6 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie elektrofizjologii (3 miesiące)
 • staż kierunkowy w zakresie hemodynamiki (6 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie echokardiografii (6 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie kardiologii dziecięcej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w zakresie wad serca (6 tygodni)
 • staż kierunkowy w kardiochirurgii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w nieinwazyjnej diagnostyce elektrokardiograficznej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w radiologii i diagnostyce obrazowej (2 tygodnie)

 

Na czwartym roku specjalizacji lekarz odbywa roczny staż kierunkowy  w wybranej dziedzinie kardiologii szczegółowej:

 • intensywna opieka kardiologiczna
 • kardiologia interwencyjna
 • elektrofizjologia
 • nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna
 • kardiologia ogólna i ambulatoryjna opieka kardiologiczna

 

W przypadku obu bloków programowych lekarze zobowiązani są do odbycia minimum 70 dyżurów w oddziale kardiologicznym i 15 dyżurów w oddziale intensywnej opieki kardiologicznej.

 

Zakończeniem specjalizacji jest przystąpienie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Składa się on z trzech etapów:

 • testu, zawierającego 120 pytań jednokrotnego wyboru
 • egzaminu praktycznego, na który składa się diagnostyka kardiologiczna (ocena 10 zapisów EKG, 5 badań echokardiograficznych, 5 badań angiokardiograficznych) oraz badanie kliniczne
 • egzaminu ustnego

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, lekarz otrzymuje tytuł specjalisty w kardiologii.

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...