Optyk, Technik optyk
Optyk, Technik optyk - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Optyk, Technik optyk)

Jak zostać optykiem, technikiem optykiem


Aby zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu optyka okularowego można ukończyć policealną szkołę, która kształci przyszłych optyków. Nauka trwa 2 lata. W tym czasie uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i patologii wzroku, optyki, rysunku technicznego. Uczą się technologii powstawanie szkieł okularowych i opraw, elektrotechniki i elektroniki.

Obok zajęć teoretycznych biorą udział w ćwiczeniach w pracowni optycznej oraz optometrycznej, dzięki czemu zdobywają wiedzę o wykonywaniu pomiarów wzroku i obsłudze niezbędnych przyrządów. Ze względu na charakter pracy optyka, uczniowie biorą udział w zajęciach z przedsiębiorczości i działalności usługowej.

Po zakończeniu nauki, uczniowie otrzymują dyplom uprawniający do wykonywania zawodu. Inną możliwością jest ukończenie studiów wyższych na kierunku lub specjalności „optyka okularowa”. Nauka kończy się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Optycy mogą także dokształcać się na studiach podyplomowych, uprawniających ich do wykonywania usług optometrycznych.

Po trzech latach pracy w zawodzie możliwe jest przystąpienie do egzaminu czeladniczego, zaś po kolejnych 3 latach można przystąpić do egzaminu mistrzowskiego. W obu przypadkach egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną stanowi egzamin pisemny i ustny, natomiast w części praktycznej kandydaci otrzymują do wykonania zadanie, sprawdzające ich umiejętności praktyczne.

Niektóre szkoły (najczęściej są to technika) oferują naukę na kierunku „technik optyk”jednak jest to zawód uznany za równorzędny zawodowi „optyk okularowy”.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...