Pielęgniarka
Pielęgniarka - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Pielęgniarka)

Jak zostać pielęgniarką


Obecnie jedynym sposobem uzyskania kwalifikacji pielęgniarki jest ukończenie uczelni wyższej, oferującej naukę na kierunku pielęgniarskim.

Uczelnie oferują naukę w trybie dwustopniowym:
 • studia I stopnia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa z możliwością kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich
 • studia II stopnia trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa z możliwością kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich

Na studiach odbywają się zajęcia z anatomii, fizjologii, farmakologii, pedagogiki, socjologii, podstaw pielęgniarstwa, promocji zdrowia, neurologii, opieki paliatywnej, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa geriatrycznego i in.

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu uzyskuje się prawo wykonywania zawodu, o którego otrzymanie mogą ubiegać się osoby, które:
 • posiadają obywatelstwo polskie
 • posiadają dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny
 • odbyły wymagany staż podyplomowy (na staż składają się obowiązkowe praktyki zawodowe odbywające się w czasie studiów)
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiadają stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu

W przypadku tych pielęgniarek, które kończyły nieistniejące już szkoły pomaturalne, dodatkowo wymagane jest odbycie 12-miesięcznego stażu podyplomowego w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wydawanego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

W celu poszerzania swoich uprawnień zawodowych, pielęgniarki mają możliwość kończenia szkoleń specjalizacyjnych z następujących dziedzin:
 • pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • pielęgniarstwo chirurgiczne
 • pielęgniarstwo diabetologiczne
 • pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • pielęgniarstwo geriatryczne
 • pielęgniarstwo kardiologiczne
 • pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
 • pielęgniarstwo neonatologiczne
 • pielęgniarstwo neurologiczne
 • pielęgniarstwo onkologiczne
 • pielęgniarstwo operacyjne
 • pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • pielęgniarstwo pediatryczne
 • pielęgniarstwo psychiatryczne
 • pielęgniarstwo ratunkowego
 • pielęgniarstwo rodzinne
 • pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
 • pielęgniarstwo zachowawcze
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • organizacja i zarządzanie

Do powyższych szkoleń specjalizacyjnych może przystąpić pielęgniarka, która:
 • posiada prawo wykonywania zawodu
 • posiada co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie
 • została dopuszczona do specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną

Szkolenia specjalizacyjne kończą się złożeniem egzaminu, który ma formę testu, składającego się ze 180 pytań, na rozwiązanie których są trzy godziny czasu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku pielęgniarka otrzymuje tytuł specjalisty w danej dziedzinie.

Dodatkowo pielęgniarki mogą dokształcać się także na kursach specjalistycznych, dokształcających i kwalifikacyjnych.

Kwalifikacje pielęgniarek, które ukończyły licea medyczne lub medyczne szkoły zawodowe nie są obecnie uznawane na terenie Unii Europejskiej, a jedynie w Polsce. Mogą one jednak uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w UE dzięki studiom pomostowym.

Uprawnione do nich są pielęgniarki, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz dyplom pielęgniarki, uzyskany w:
 • 5-letnim liceum medycznym lub
 • 2-letniej medycznej szkole zawodowej lub
 • 2,5-letniej medycznej szkole zawodowej lub
 • 3-letniej medycznej szkole zawodowej.

Czas trwania nauki na studiach pomostowych uzależniony jest od roku rozpoczęcia nauki oraz rodzaju ukończonej szkoły i kształtuje się następująco:
 • dla absolwentek 5-letnich liceów medycznych, które rozpoczęły naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później studia pomostowe trwają minimum trzy semestry lub 1.633 godziny
 • dla absolwentek 5-letnich liceów medycznych, które rozpoczęły naukę przed rokiem szkolnym 1980/81 studia pomostowe trwają minimum pięć semestrów lub 3.000 godzin
 • dla absolwentek 2-letnich medycznych szkół zawodowych studia pomostowe trwają minimum trzy semestry lub 2.410 godzin
 • dla absolwentek 2,5-letnich medycznych szkół zawodowych studia pomostowe trwają minimum dwa semestry lub 1.984 godziny
 • dla absolwentek 3-letnich medycznych szkół zawodowych studia pomostowe trwają minimum dwa semestry.

W przypadku pracy na terenie Polski absolwentki powyższych szkół nie mają obowiązku kończenia studiów pomostowych, ponieważ uzyskane przez nie kwalifikacje zawodowe wciąż obowiązują. Umożliwiają im jednak dokształcanie się i uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa, a tym samym kontynuowanie nauki na studiach magisterskich.

Zobacz również:

Komentarze (2)
Czy trzeba uczyć sie w liceum medycznym? Czy można w ogólnym o profilu humanistycznym?
dodano dn. 2011-01-11
a jezeli ktos uczy sie w angli i chce wrocic do polski na pielegniarstwo , czy collage moze byc .