Technik do spólki (użytkownik niezarejestrowany)
dodano dn. 2016-01-19 22:51

Pełna treść komentarza:

Witam jestem technikiem dentystyczny poszukuję wspólnika technika lub dentysty do otworzenia laboratorium . email: michal.chmiel.leknica@gmail.com

Wszystkie komentarze do tego artykułu przejdź do artykułu
Rozporządzenie MZ z dnia 20 października 2005 r .w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.05.213.1779) mówi ,że jedynie lekarz dentysta, po specjalizacji , może zostać "protetykiem stomatologicznym" i używać tytułu protetyk. Dekret z dnia 5 lipca 1946 r.o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych(Dz.U.47.27.104 ze zm.- nadal obowiązujący) stanowi ,że technicy dentystyczni mogą wykonywać roboty techniczno-dentystyczne w pracowniach techniczno-dentystycznych lekarzy dentystów lub utrzymywać własne pracownie dla wykonywania w nich tych robót na zamówienie lekarzy-dentystów. Stykanie się z pacjentami w związku z wykonywaniem tych robót jest technikom dentystycznym wzbronione. Ustawodawca zresztą nie wymienia techników dentystycznych wśród grupy osób uprawnionych do udzielania świadczeń zdrowotnych, czyli stykania się z pacjentem ,lecz do grupy osób wykonujących zawód medyczny w laboratorium, wyłącznie na zamówienie lekarza dentysty.Technicy dentystyczni nie mogą posiadać w swych pracowniach bądź pomieszczeniach, mających bezpośrednie połączenie z pracownią, narzędzi i przyrządów oraz jakichkolwiek środków, które służą do wykonywania czynności i zabiegów im niedozwolonych. Technik dentystyczny może posiadać jedną własną pracownię i prowadzić ją pod własnym i faktycznym kierownictwem, a zatrudniać w niej jako laborantów tylko osoby uprawnione. Nadzór i kontrola nad wykonywaniem czynności techników dentystycznych należy, o ile dekret niniejszy inaczej nie stanowi, do władz administracji ogólnej I instancji. Winni wykonywania czynności techniczno-dentystycznych wbrew przepisom dekretu niniejszego oraz rozporządzeń na jego podstawie wydanych, jako też winni naruszenia przepisów powyższego dekretu,podlegają karze.Władza administracji ogólnej II instancji może osoby ukarane dwukrotnie, na podstawie przepisów niniejszego dekretu ,pozbawić prawa wykonywania czynności zawodowych na czas od miesięcy dwóch do lat trzech. Nie wyklucza to odpowiedzialności technika za narażanie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo uszczerbku zdrowia za wykonywanie czynności u pacjenta bez uprawnień i w warunkach nie kontrolowanych przez Sanepid (art 160 kk|)