Technik farmaceutyczny
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Zawód technika farmaceutycznego w ostatnich latach stał się bardzo popularną opcją dla osób, które chcą podjąć pracę w aptece, a równocześnie nie są zainteresowane pełnymi studiami na kierunku farmacji. Atrakcyjność tego zawodu opiera się głównie na krótszym, bo zaledwie 2-letnim i łatwiejszym kształceniu, niż ma to miejsce w przypadku kandydatów na magistrów farmacji.

Równocześnie jednak zawód technika farmaceutycznego łączy się z pewnymi ograniczeniami w sferze uprawnień, które nie dotyczą osób posiadających pełne wykształcenie magisterskie, a w dalszej perspektywie nie można liczyć na takie same możliwości awansu.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Uprawnienia do pracy na stanowisku technika farmaceutycznego zdobywa się dzięki ukończeniu policealnego studium kształcącego w zawodzie technik farmaceutyczny. Nauka trwa dwa lata i obejmuje zajęcia z zakresu podstaw anatomii, fizjologii oraz patofizjologii, farmakologii, farmakognozji, analizy leków, technologii postaci leków, zdrowia publicznego, psychologii, jak również podstaw prawa i ekonomiki. Obok zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych na uczelni, absolwenci biorą udział w zajęciach praktycznych odbywających się w różnych typach aptek czy hurtowniach farmaceutycznych.
Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja