Adwokat
Adwokat - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Adwokat)

Jak zostać adwokatem


Chcąc zostać adwokatem należy ukończyć studia prawnicze, a następnie odbyć aplikację adwokacką, zdać egzamin adwokacki i zostać wpisanym na listę adwokatów.

Nabór dla kandydatów na aplikantów odbywa się raz w roku (we wrześniu) i polega na zdaniu egzaminu konkursowego. Ubiegając się o zdawanie egzaminu wstępnego na aplikację należy dostarczyć zgłoszenie do odpowiedniej siedziby komisji kwalifikacyjnej (dokładne dane adresowe i wymagane terminy są podawane każdego roku w ogłoszeniu Ministra Sprawiedliwości) oraz uiścić opłatę egzaminacyjną (w roku 2009 opłata ta wyniosła 638 zł).

Zgłoszenie powinno zawierać:
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze stron internetowych Okręgowych Rad Adwokackich)
 • życiorys
 • oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub
 • zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego
 • zamiast powyższego dokumentu, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego (przed terminem egzaminu wstępnego należy dostarczyć oryginał lub odpis dyplomu)
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny
 • trzy zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych


Egzamin w formie testu składa się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydaci uzyskują 1 punkt, zaś do pozytywnego wyniku testu wymagane jest zdobycie 100 punktów. Wymagana wiedza obejmuje zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego, postępowania karnego, karnego skarbowego, wykroczeń, cywilnego, postępowania cywilnego, gospodarczego, spółek prawa handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, postępowania administracyjnego, finansowego, europejskiego, ustroju sądów, samorządu adwokackiego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo sprawdzana jest wiedza dotycząca warunków i etyki wykonywania zawodu adwokata. Egzamin trwa 4 godziny.

Komisja egzaminacyjna przyznaje także dodatkowe punkty za ukończenie drugiego kierunku studiów, uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem i poświadczoną znajomość języków obcych.

Po zdaniu egzaminu kandydaci mają dwa lata na wpisanie się na listę aplikantów. Należy wówczas złożyć:
 • wniosek o wpis na listę aplikantów
 • aktualną informacje o niekaralności
 • odpis dyplomu

Przystępując do aplikacji kandydaci są zobligowani do znalezienia patrona, który odpowiada za odpowiednią edukację i przebieg aplikacji. Aplikacja trwa 3 lata i jest odpłatna (w 2009 roku roczny koszt aplikacji wynosi trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za płacę, tj. 3828 zł). Obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. W tym czasie kandydaci na adwokatów muszą wstąpić w strukturę samorządu adwokackiego.

Aplikacja kończy się zdaniem egzaminu zawodowego, który składa się testu oraz czterech zadań z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.

Do przystąpienia do samego egzaminu zawodowego, bez konieczności odbywania aplikacji uprawnieni są:
 • doktorzy nauk prawnych
 • osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora
 • osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, kancelarii radcy prawnego, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej
 • osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów
 • osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny
 • osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Z obowiązku odbycia aplikacji adwokackiej i zdawania egzaminu zwolnieni są:
 • profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych
 • osoby, które przez co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 • osoby, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza
 • osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. i doktorzy nauk prawnych, którzy w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat zajmowały stanowisko asesora sądowego lub prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, kancelarii radcy prawnego, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej.

Zobacz również:

Komentarze (11)
dodano dn. 2016-06-19
Zawod prawnika to bardzo ciezki zawod. Bardzo duzo pracy, a potem tak czy siak połowa absolwetów emigruje do Anglii bo nie ma pracy albo 10000zł na aplikację.
To też trochę smutne. Ktoś kto ma ambicje i chęci, a nie posiada pieniędzy ma bardzo nikłe szanse. Dlatego warto grać w Totka :)
dodano dn. 2014-06-27
Bo dopiero w trzeciej i w szóstej klasie mi bardzo dobrze szło z tymi przedmiotami co trzeba ale nie wiem czy dostane się na studia .
dodano dn. 2014-06-08
Czyli lączny koszt wynosi w sumie ok. 4000 zł? A jak wygladaja zarobki aplikanta, a później prawdziwego adwokata? Czynzawód ogółem jest trudny?
dodano dn. 2014-04-16
Zastanawiam się, co chcę robić w życiu. Prawem interesuję się od niedawna, ale bardzo mnie fascynuje. Jestem przygotowana na uczenie się całymi dniami i nocami. Ale nie jest bogata. Czy ktoś taki jak ja ma szanse w tej branży?
Niestety zawód wymaga "inwestycji". Najlepiej oczywiście mieć bogatych rodziców, ale niekoniecznie.
dodano dn. 2013-09-17
do: as24sa a w czym problem? w wieku? Na pliakcji są osoby w różnym wieku. Zanm babeczkę, która rozpoczełą aplikację w wieku 35 czy 36 lat...
dodano dn. 2013-05-02
Bardzo fajny i ceniony zawód. :D
dodano dn. 2013-01-31
ja mam chęci, stać mnie, mam zdobyty daaawno temu tytuł mgr ekonomiiale mam 38 lat...
dodano dn. 2012-08-25
Też mam chęci i mnie nie stać ;c
To smutne... Mam chęci ale mnie nie stać:(