Adwokat
Adwokat - własna firma
Informacje o wybranym zawodzie (Adwokat)

Adwokat - jak założyć własną firmę

 

Chociaż zawody prawnicze należą do dobrze opłacanych to początki prowadzenia własnej kancelarii są, tak jak w każdym wolnym zawodzie, trudne. Wiele osób rezygnuje z wynajmowania biura przez pierwsze miesiące od założenia własnej firmy. Pieniądze zaoszczędzone w ten sposób można przeznaczyć na przykład na założenie strony internetowej lub samochodu. Jeśli adwokat będzie miał sporo pracy wynajęcie biura okaże się konieczne ale jednocześnie będzie go już na to stać.

 

 

Adwokat chcący założyć własną kancelarię powinien:

 

 

 

Cennik usług adwokata

 

Polskie prawo określa minimalne stawki opłat za czynności adwokackie. Część z nich jest uzależniona od wartości przedmiotu sprawy, a część od jej rodzaju. Ze względu na skomplikowanie, poświęcony czas czy renomę adwokata cena ta może wzrastać.

 

Górna granica cennika adwokatów nie istnieje. Stawki są najczęściej uzależnione od zamożności klientów i przedmiotu sprawy. Na przykład poprowadzenie sprawy o alimenty minimalnie kosztuje 60 zł ale w dużych kancelariach stawki w takim przypadku zaczynają się od 1000 zł.

 

 

Usługa adwokata lub radcy prawnego

Stawka *

Wartość przedmiotu sprawy

do 500 zł

60.

powyżej 500 do 1.500 zł

180.

powyżej 1.500 do 5.000 zł

600

powyżej 5.000 do 10.000 zł

1200

powyżej 10.000 do 50.000 zł

2400

powyżej 50.000 do 200.000 zł

3600

powyżej 200.000 zł

7200

 

Czynność procesowa lub rodzaj sprawy

Sprawa o rozwód lub unieważnienie małżeństwa

360

Sprawa o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa

240

Sprawa o przysposobienie

180

Sprawa o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz o odebranie dziecka

120

Sprawa o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia

120240

Sprawa o ubezwłasnowolnienie

240

Sprawa o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz o rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego

180

Sprawa o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym

240

Sprawa o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami

360

Sprawa o podział majątku wspólnego między małżonków

stawka obliczona wg zasad ogólnych od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków 1/2 tej stawki

Sprawa o alimenty

60

Sprawa o nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka

60

Sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości

1/2 stawki obliczonej wg zasad ogólnych

Sprawa o rozgraniczenie

360

Sprawa dotycząca służebności

240

Sprawa o naruszenie posiadania

156

Sprawa o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentów do zbioru dokumentów

120

Sprawa o wykreślenie hipoteki

120

Sprawa o zniesienie współwłasności

stawka obliczona wg zasad ogólnych od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego; 1/2 tej stawki w przypadku zgodnego wniosku uczestników

Sprawa związana z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólna

240

Sprawa o usuniecie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym

1/2 stawki obliczonej wg zasad ogólnych od wartości prawa objętego niezgodnością

Sprawa o zabezpieczenie spadku

60

Sprawa o dokonanie spisu inwentarza

60

Sprawa o wyjawienie przedmiotów spadkowych

60

Sprawa o odrzucenie spadku

60

Sprawa o ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia

60

Sprawa o zarząd spadkiem nieobjętym

60

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku

60 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu - 360 z

Sprawa o dział spadku

stawka obliczona wg zasad ogólnych od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego; w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania 1/2 tej stawki

Sprawa o ochronę praw autorskich

360

Sprawa o opróżnienie lokalu mieszkalnego

120

Sprawa o wydanie nieruchomości

360

Sprawa o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

840

Sprawa o opróżnienie lokalu użytkowego

stawka obliczona wg zasad ogólnych od wartości sześciomiesięcznego czynszu

Sprawa o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru uzytkowego lub wzoru przemyslowego albo prawa uzywania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego badz utraty prawa uzywania oznaczenia geograficznego

720

Spraw o uchylenie uchwały organu spółdzielni

180

Sprawa o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

840

Sprawa o ochronę dóbr osobistych

360

Sprawa o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

600

Sprawa o ustalenie autorstwa projektu wynalzaczego

480

Sprawa z zakresu postępowania nieprocesowego niewymieniona odrębnie

120

Sprawa o uchylenie wyroku sądu polubownego

200

Sprawa z zakresu postępowania układowego lub upadłościowego

1800

Sprawa o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

240

Sprawa egzekucyjna

1/2 stawki obliczonej wg zasad ogólnych (przy egzekucji z nieruchomości), 1/4 stawki (przy egzekucji innego rodzaju)

Sprawa ze skargi na czynności komornika

60

Sprawa o rejestrację spółki

1200

Sprawa o rejestrację spółdzielni

1800

Postępowanie w sprawie innych rejestracji

600

Sprawa o zmianę w rejestrze

360

Sprawa o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności

60

Sprawa o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu

60

Sprawa o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa

60

Sprawa o nawiązanie stosunku pracy (zawarcie umowy o pracę)

60

Sprawa o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne

60

Sprawa o przywrócenie do pracy

60

Sprawa o ustalenie sposobu ustania stosunku pracy

60

Sprawa o wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie

3/4 stawki obliczonej wg zasad ogólnych od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy

Sprawa o inne roszczenia niemajątkowe wynikające z prawa pracy

60

Sprawa o ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty

120

Sprawa o świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

1/2 stawki obliczonej wg zasad ogólnych od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy

Sprawa o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego

60

Prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem okręgowym

1/2 stawki minimalnej, a jeżeli w I instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - 3/4 stawki minimalnej (w obu przypadkach nie mniej niż 60 zł)

Prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem apelacyjnym

3/4 stawki minimalnej, a jeżeli w I instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - całą stawkę minimalną (w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł)

Prowadzenie sprawy w postępowaniu zażaleniowym przed sądem okręgowym

1/4 stawki minimalnej, a jeżeli w I instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - 1/2 stawki minimalnej (w obu przypadkach nie mniej niż 60 zł)

Prowadzenie sprawy w postępowaniu zażaleniowym przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym

1/2 stawki minimalnej, a jeżeli w I instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - 3/4 stawki minimalnej (w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł)

Prowadzenie sprawy z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym

stawka minimalna za prowadzenie określonej sprawy

Sporządzenie i wniesienie kasacji oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym

3/4 stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - całą stawkę minimalną (w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł)

Sporządzenie i wniesienie kasacji

1/2 stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - 3/4 stawki minimalnej (w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł)

Sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym

240

Sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej

120

Sprawa objęta dochodzeniem (postępowanie karne)

180

Sprawa objęta śledztwem

300

Obrona przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym

360

Obrona przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym

420

Sprawa przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

180

Obrona przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją

420

Obrona przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym

600

Obrona przed Sądem Najwyższym

600

Sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy

360

Sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy

600

Czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego

360

Obrona w sprawie o wydanie wyroku łącznego

120

Prowadzenie sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie

120

Sprawa o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary

180

Sprawa o wykonanie warunkowo zawieszonej kary

180

Sprawa o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia

120

Czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających

120

Sprawa o zatarcie skazania

120

Sprawa o ułaskawienie

240

Inne czynności w postępowaniu wykonawczym

240

Sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotycząca należności pieniężnych albo praw majątkowych, której wartość została określona przez organ administracji państwowej lub jest oczywista

stawka obliczona wg zasad ogólnych

Inna sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

240

Sprawy z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego przed Sądem Antymonopolowym

360

Sprawy z zakresu ochrony konkurencji przed Sądem Antymonopolowym

360

Sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone przed Sądem Antymonopolowym.

360

Sprawy o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy

360

Sprawy o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub akcjonariuszy

360

Sprawy o wyłączenie wspólnika

360

Sprawa o rozwiązanie spółki kapitałowej

360

 

*Minimalna stawka za usługę określana przez prawo.

 

Zobacz również:

Komentarze (2)
dodano dn. 2012-11-03
Czy może już obowiązują aktualne stawki??? lub niech ktoś poda przybliżone kwoty...trochę to biednie wygląda jak na XXI w.
dodano dn. 2011-11-23
Za takie pieniądze to niech sobie minister sprawiedliwości sam prowadzi kancelarię. Stawki nie zmieniane od 2002 roku z uwagi na ich obowiązywanie w sprawach z urzędu. Czysta kpina.