Gość (użytkownik niezarejestrowany)
dodano dn. 2012-12-03 20:03

Pełna treść komentarza:

DNO, DNO, DNO I JESZCZE RAZ DNO!!!!!!!
Dziś była u mnie Pani na wywiadzie. Mam wykształcenie wyższe, techniczne, ale w chwili obecnej nie pracuję, gdyż mam małe dziecko. Facet odszedł i niemam możliwości pracy na chwilę obecną. Pani z GOPS kazała mi się "wziąć za robotę, bo opieka mnie utrzymywać nie będzie", w ogóle to ona nie widzi podstaw, a ja nie rokuję, a jak będę temat drążyć to ona to inaczej zaŁatwi, bo jak dzieci utrzymać nie mogę to do domu dziecka iść mogą i ona to załatwi...
DNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Wszystkie komentarze do tego artykułu przejdź do artykułu
2015-07-23 15:45
Wizyt w domu klienta pracownik socjalny nie może składać ot tak z marszu. Jeśli to robi, klient ma prawo zawiadomić organy ścigania o naruszenie miru domowego, o uporczywe nękanie itp.. Polecam w tym wypadku lekturę kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. Jest tajemnicą poliszynela, że pracownicy socjalni pod pretekstem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego nachodzą domy swoich podopiecznych. Faktem jest, iż wywiad środowiskowy został obwarowany przez ustawodawcę przepisami. Warto o tych zasadach przypomnieć klientom i pracownikom ośrodków pomocy społecznej. Procedura przeprowadzenia wywiadu środowiskowego jest następująca: 1. kierownik ośrodka pomocy społecznej listem poleconym informuje o konieczności przeprowadzenia wywiadu. Pismo takie wszczyna postępowanie w sprawie przyznania świadczenia socjalnego, 2. po otrzymaniu pisma klient uzgadnia z pracownikiem socjalnym termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, 3. kierownik ośrodka pomocy społecznej wydaje swojemu pracownikowi pisemną zgodę na przeprowadzenie wywiadu 4. z pisemną zgodą kierownika i w uzgodnionym terminie, pracownik socjalny udaje się do domu klienta celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 5. przed przystąpieniem do wywiadu pracownik pokazuje legitymację pracownika socjalnego i wręcza klientowi zgodę kierownika na przeprowadzenie wywiadu 6. wypełnia razem z klientem kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego 7. informuje o obowiązkach określonych w art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 8. prosi osobę o podpisanie kwestionariusza wywiadu, jest to równoznaczne z oświadczeniem, że podane informacje są zgodne z prawdą 9. w przypadku aktualizacji wywiadu środowiskowego trzeba powtórzyć wszystkie w.w. kroki. Bardzo ważne! Aktualizację wywiadu środowiskowego przeprowadza się nie częściej niż co 6 miesięcy Funkcjonariusze policji lub strażnicy miejscy, asystujący pracownikom socjalnym, powinni sprawdzić, czy pracownik ma wszystkie niezbędne dokumenty do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (kserokopię podania o przyznanie świadczenia, kserokopię pisma wszczynającego postępowanie w sprawie przyznania świadczenia, oryginał zgody kierownika na przeprowadzenie wywiadu). WAŻNE!!! art. 144 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej: ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o wywiadzie środowiskowym (rodzinnym) – rozumie się przez to rodzinny wywiad środowiskowy. Z kolei Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego określa sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. ZACHOWAJMY CZUJNOŚĆ, GDY PRACOWNIK SOCJALNY BEZ UPRZEDZENIA PRZYCHODZI DO NAS NA WYWIAD. TAKIE NIESPODZIEWANE WIZYTY MOGĄ ŚWIADCZYĆ O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH. INSTYTUCJE KONTROLUJĄCE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ SPORADYCZNIE WERYFIKUJĄ, CZY NA DOKUMENTACH SĄ PODPISY KLIENTA.