Prokurator
Prokurator - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Prokurator)

Jak zostać prokuratorem.


Pierwszym krokiem do zostania prawnikiem jest ukończenie studiów prawniczych. Można to zrobić na uniwersytecie (obecnie na wszystkich uniwersytetach istnieje wydział prawa) lub w jednej ze szkół niepublicznych.

Studia prawnicze

charakteryzują się brakiem specjalizacji, co umożliwia odłożenie tej decyzji aż do ukończenia studiów, chociaż już w trakcie nauki można ukierunkować swoje zainteresowania prawnicze i pod ich kątem dokonywać wyboru przedmiotów dodatkowych. W programie studiów znajdują się przedmioty z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, gospodarczego, historii prawa, socjologii, prawoznawstwa czy logiki. Obok zajęć teoretycznych odbywają się także zajęcia praktyczne, mające na celu przygotowanie studentów do sprawdzenia zdobytej wiedzy na przykładzie realnych problemów prawnych.

Od tego roku zmienił się całkowicie model kształcenia przyszłych prokuratorów. Po ukończeniu studiów prawniczych kandydat na prokuratora musi zdać egzamin na aplikację ogólną.

Osoby uprawnione do ubiegania się o aplikację ogólną muszą spełniać poniższe warunki:
 • posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 • posiadać nieposzlakowaną opinię
 • nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • nie jest przeciwko nim prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • mają ukończone wyższe studia prawnicze kraju i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce
 • zdały z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny na aplikację ogólną i znalazły się na liście kwalifikacyjnej w zaplanowanym limicie wolnych miejsc na aplikację

Egzamin na aplikanta aplikacji ogólnej ma charakter konkursu

, składającego się z dwóch etapów: testu z wiedzy prawniczej oraz pracy pisemnej, weryfikującej zdobytą wiedzę. Koszt egzaminu w 2009 roku wynosił 638 zł (50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Chcąc przystąpić do egzaminu należy dostarczyć :
 • wniosek o dopuszczenie do konkursu
 • ankietę personalną
 • życiorys
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim (w przypadku studiów zagranicznych wymagane są dokumenty poświadczające ukończenie studiów uznawanych w Polsce)
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż dwa miesiące przed dniem jej złożenia
 • oświadczenie zgłaszającego, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • kopię dowodu osobistego
 • trzy zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Kandydaci

, którzy w chwili złożenia podania o przystąpienie do konkursu nie posiadają jeszcze tytułu magistra, są zobowiązane na 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu dostarczyć odpis dyplomu lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Pierwszy etap egzaminu trwa 240 minut. Test składa się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru. Do drugiego etapu przystępują ci kandydaci, którzy z testu uzyskali minimum 100 punktów. Na etap drugi składa się analiza trzech kazusów, na co kandydaci mają 2 godziny czasu. Aplikacja ogólna będzie trwać 12 miesięcy, zaś zajęcia będą się odbywać w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Aplikanci mogą podejmować pracę jedynie na stanowiskach dydaktycznych i naukowych, mogą jednak występować o stypendium (przewidziane dla każdego aplikanta) w wysokości 3176 zł brutto. Limity miejsc na poszczególne aplikacje będą co roku ustalane przez Ministra Sprawiedliwości.

Ukończenie samej aplikacji ogólnej umożliwia pracę na stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, ale przede wszystkim daje możliwość przystąpienia do egzaminu wstępnego na aplikację prokuratorską. O przyjęciu na nią decyduje kolejność kandydatów na liście klasyfikacyjnej. Aplikanci aplikacji ogólnej mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikacje specjalistyczne w ciągu trzech lat od ukończenia aplikacji ogólnej.

Aplikacja prokuratorska trwa 2,5 roku.

Podczas jej trwania zdobywa się teoretyczną i praktyczna wiedzę z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, administracyjnego, kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej, uczy konstrukcji przemówienia prokuratorskiego, zapoznaje z czynnościami prokuratorskimi w konkretnych sprawach. Zajęcia odbywają się w KSSiP w Krakowie oraz w wyznaczonych do praktyk instytucjach.

Aplikację zakończy zdanie egzaminu zawodowego, który będzie się składać z części pisemnej (zadania praktyczne) i ustnej (kazusy). W zależności od liczby uzyskanych punktów utworzona zostanie lista klasyfikacyjna aplikantów, którym kolejno będą przedstawiane propozycje pracy na stanowisku asesora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury lub wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury. Liczba wolnych stanowisk będzie corocznie określana w zależności od potrzeb kadrowych. Ukończenie aplikacji ogólnej daje również możliwość przystąpienia do aplikacji sędziowskiej.

Zobacz również:

Komentarze (14)
jak sie wyraża prokurator w rozprawie?
ile łącznie trzeba sie kształcić żeby zacząć prace jako prokurator ?
też marzę tym zawodzie. Wiem że trzeba być bardzo zdolnym aby coś znaczącego w tym zawodzie osiągnąć. warto spełniać marzenia.
dodano dn. 2013-03-14
pomimo tego, że jestem w 3kl gim marzy mi się praca prawnika.... mam zamiar iść do liceum prawniczego, a później na studia. z tego co widzę, droga nie jest łatwa, ale o marzenia trzeba walczyć <3
dodano dn. 2013-01-22
Noo droga niełatwa. Ale potem miej tą satyfakcję że się jest prokuratorem :D. Do marzeń trzrba dążyć i im pomagać . Mam nadzieje że mi się uda ;D. No i powodzenia innym :D
fakt długa droga, utrudnili ją nieco, same studia nie są łatwe ale nie ma nic lepszego niż kazusy z prawa karnego, zakochałam się w tym zawodzie ;)
dodano dn. 2012-02-21
prorokiem byc to jest to !
moe to i trudne studia,ale jaka satysfakcja po ich ukonczeniu
Myślę ,że jeżeli komuś zależy aby być prokuratorem to te wymogi są jak najbardziej wykonalne.Niestety od liceum trzeba ostro uczyć się pewnych rzeczy,studia nie balować ale przyłożyć się no i oczywiście potem kolejny etap ciężkiej pracy.Jakiekolwiek wakacje przewidziane po otrzymaniu dokumentów oświadczających iż zostało się prokuratorem;)
dodano dn. 2012-01-19
Trzeba myśleć pozytywnie jeżeli masz cel to do niego dąż
dodano dn. 2011-01-04
ale dobra kasa
dodano dn. 2010-10-10
nie jest tak zle. troche pracy wystarczy :D !!!! super!
dodano dn. 2010-08-21
racja
dodano dn. 2010-06-23
przerąbane ... odechciało mi się.