Rzecznik patentowy
Rzecznik patentowy - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Rzecznik patentowy)

Jak zostać rzecznikiem patentowym


Aby zostać rzecznikiem patentowym należy spełniać wymagane kryteria prawne, odbyć aplikację rzecznikowską, złożyć egzamin i zostać wpisanym na listę rzeczników patentowych.

Osoby uprawnione do zostania rzecznikiem muszą:
  • posiadać obywatelstwo polskie
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych
  • być nieskazitelnego charakteru i dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu
  • ukończyć studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu (wskazane są studia prawnicze lub techniczne)

Po spełnieniu powyższych warunków można ubiegać się o przyjęcie na aplikację rzecznikowską.

Aplikacja rzecznikowska

trwa trzy lata, podczas których aplikantowi zostaje przydzielony patron, którym jest rzecznik patentowy. Podczas trwania aplikacji, kandydat na rzecznika odbywa zarówno wykłady i ćwiczenia, jak również prace i zadania zlecone przez patrona. Obowiązkowo odbywa również praktykę w Urzędzie Patentowym i w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Aplikacja przygotowuje aplikanta do pracy w charakterze rzecznika, zapoznaje z zasadami pracy Urzędu Patentowego. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z podstawami prawnymi ochrony własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, praw autorskich, elementów Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Postępowania Karnego i Administracyjnego. Aplikanci uczą się w praktyce technik sporządzania zgłoszeń, zasad wykonywania zawodu i postępowania przed Urzędem Patentowym.

Osoby, które posiadają wykształcenie prawnicze dodatkowo zdobywają wiedzę techniczną, natomiast osoby z wykształceniem nieprawniczym mają zajęcia związane z zagadnieniami prawnymi. Część zajęć odbywa się w Studium Podyplomowym Prawa Własności Przemysłowej, dzięki czemu kończąc aplikację, absolwenci uzyskują również dyplom studiów podyplomowych.

Aplikacja kończy się złożeniem egzaminu.
W ciągu 6 miesięcy od jego złożenia, aplikanci mają czas aby wystąpić z wnioskiem do Urzędu Patentowego o wpisanie na listę rzeczników patentowych.

W wyjątkowych przypadkach, osoby które mogą wykazać się posiadaniem określonej wiedzy lub praktyki w sprawach własności przemysłowej w zakresie przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika, mogą ubiegać się o zwolnienie z części lub całości aplikacji. Wniosek należy zgłosić do Krajowej Rady Rzeczników Patentowych.

Po uzyskaniu wpisu na listę rzeczników patentowych, otrzymuje się legitymację potwierdzającą prawo wykonywania zawodu.

Zobacz również:

Komentarze (1)
MAM PYTANIE. Czy można ukończyć studia wyższe i mieć tytuł magistra i starać się o aplikację na rzecznika patentowego? Czy koniecznością jest magister inżynier?