Syndyk
Syndyk - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Syndyk)

Jak zostać syndykiem


Dotychczasowe zasady ustanawiania syndyków były znacznie prostsze niż obecnie wprowadzone nowelizacje.
Aby zostać syndykiem upadłości należało spełniać poniższe warunki:
 • posiadać wyższe wykształcenie
 • posiadać co najmniej 5-letni okres pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i wykazać się znajomością prawa gospodarczego, cywilnego, pracy oraz finansów, z tym że dla osób z wykształceniem
 • prawniczym albo ekonomicznym okres ten wynosi 3 lata
 • nie można być karanym za popełnione umyślnie przestępstwo przeciwko mieniu
 • nie można figurować w wykazie osób, wobec których orzeczono na podstawie „Prawa upadłościowego” zakaz prowadzenia
 • działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady
 • nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni
 • nie można być usuniętym przez sąd na podstawie „Prawa upadłościowego” z powodu nienależytego pełnienia obowiązków syndyka

Po zmianie przepisów w 2007 roku pojawiły się nowe kryteria, zgodnie z którymi prawo wykonywania zawodu syndyka będą mieć jedynie te osoby, które posiadają licencję syndyka.

Osoby, które już pracują w charakterze syndyka w ciągu trzech lat od wejścia nowej ustawy w życie (tj. od 10.10.2007 r.) mogą wciąż sprawować swoje funkcje, natomiast nowi kandydaci na syndyków muszą zdać egzamin na obowiązkową od 2010 roku licencję syndyka.

O licencję syndyka może ubiegać się osoba, która:
 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra w Polsce lub równorzędny poza granicami kraju
 • posiada nieposzlakowaną opinię
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję syndyka przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania czynności syndyka

Egzamin umożliwiający uzyskanie licencji syndyka jest organizowany co najmniej 2 razy w ciągu roku.

Chcąc wziąć w nim udział należy przedłożyć do Ministra Sprawiedliwości:
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu
 • odpis dyplomu potwierdzający zdobycie wymagane wykształcenia
 • świadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej (w roku 2008 wynosiła ona 1128 zł)

Egzamin składa się z dwóch części. Część pisemną stanowi test, składający się ze 100 pytań, na rozwiązanie których zdający mają 100 minut czasu, oraz dodatkowo należy wykonać zadanie problemowe, na które zdający mają 180 minut. W części ustnej egzaminu należy odpowiedzieć na zestaw 10 pytań z wylosowanego zestawu. Egzamin obejmuje zagadnienia prawne, ekonomię i finanse oraz zarządzanie (z uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i naprawczego).

W ciągu dwóch lat od pozytywnego złożenia egzaminu, syndyk może ubiegać się o uzyskanie licencji.

W tym celu składa wniosek do Ministra Sprawiedliwości wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi:
 • wymagane obywatelstwo
 • posiadanie wymaganego wykształcenia
 • informację, że w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję syndyka przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego,
 • przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią
 • informację, że osoba nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • informację, że osoba nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko wnioskodawcy postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • oryginał zaświadczenia potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym

Na tej podstawie Minister Sprawiedliwości przyznaje licencję na czas nieokreślony oraz wpisuje wnioskodawcę na listę osób posiadających licencję syndyka.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...