Tłumacz przysięgły
Tłumacz przysięgły - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Tłumacz przysięgły)

Jak zostać tłumaczem przysięgłym


Chcąc pracować w zawodzie tłumacza przysięgłego należy przede wszystkim spełnić poniższe warunki:
  • posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelstwo jednego z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa
  • znać język polski
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie można być karanym za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego
  • mieć ukończone magisterskie studia wyższe na kierunku filologicznym lub magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka
  • uzyskać wynik pozytywny z egzaminu na tłumacza przysięgłego

Chcąc przystąpić do egzaminu należy zgłosić pisemne podanie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponieważ nie ma wymogu, aby przed przystąpieniem do egzaminu przedstawić dokumenty poświadczające spełnienie powyższych warunków, istnieje możliwość przystąpienia do niego np. bez posiadania odpowiedniego wykształcenia lub wymaganego obywatelstwa. Stosowne wykształcenie lub obywatelstwo można uzyskać już po zdaniu egzaminu, ponieważ osoby nie spełniające tych warunków nie zostaną wpisane na listę tłumaczy przysięgłych (a tym samym nie będą mogły wykonywać zawodu tłumacza przysięgłego).

Egzamin na tłumacza przysięgłego odbywa się raz do roku.

Po otrzymaniu informacji o wyznaczonym terminie egzaminu należy wnieść opłatę egzaminacyjną (w 2009 r. wynosiła ona 800 zł).

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch etapów: tłumaczenia pisemnego oraz tłumaczenia ustnego. W przypadku tłumaczenia pisemnego, kandydaci otrzymują cztery teksty (dwa do przetłumaczenia z języka polskiego na język obcy i dwa do przetłumaczenia z języka obcego na język polski). Na dokonanie przekładu mają cztery godziny czasu.

W przypadku części ustnej również otrzymują cztery teksty - po dwa do tłumaczenia konsekutywnego z języka polskiego na język obcy oraz dwa do tłumaczenia a vista z języka obcego na język polski. Uzyskanie pozytywnej oceny z pierwszego i drugiego etapu (wraz ze spełnieniem niezbędnych warunków dotyczących obywatelstwa etc.) umożliwia wpisanie tłumacza na listę tłumaczy przysięgłych, dając mu tym samym uprawnienia do wykonywania zawodu.

Osoby, którym nie uda się uzyskać pozytywnego wyniku z egzaminu, mogą po upływie minimum roku przystąpić do niego po raz drugi.

Zobacz również:

Komentarze (1)
Ja mam takie pytanie, chcę zostać w przyszłości tłumaczem przysięgłym, ale chciałabym wiedzieć co konkretnie trzeba umieć tzn. jakie przedmioty w szkole... I Mam też pytanie ponieważ mieszkam w Niemczech i chciałabym w przyszłości studiować filologię to muszę studiować filologię Niemiecką czy Polską?