Agent ochrony
Agent ochrony - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Agent ochrony)

Jak zostać agentem ochrony, ochroniarzem


Dla osób zainteresowanych pracą agenta ochrony istnieje kilka możliwości rozpoczęcia kariery w tym zawodzie. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie można zdobyć w szkole policealnej, oferującej naukę na kierunku „pracownik ochrony” (bardzo często są to szkoły, które przygotowują również do pracy w zawodzie detektywa).

Nauka trwa dwa lata, podczas których odbywają się zajęcia związane z podstawami wykonywania zawodu, samoobroną, konwojowaniem, ochroną osób i mienia, zabezpieczaniem imprez masowych. Uczniowie uczą się także prawa cywilnego, karnego materialnego, handlowego i elementów kryminalistyki. Poznają również techniki interwencji oraz odbywają szkolenia strzeleckie.

Po zakończeniu nauki uczniowie przystępują do egzaminu zewnętrznego, który składa się z etapu pisemnego oraz etapu praktycznego. Etap pisemny, który trwa 120 minut, polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru – aby uzyskać pozytywną ocenę z tego etapu należy uzyskać z pierwszej części testu co najmniej 50% punktów, oraz co najmniej 30 % punktów z części drugiej testu. Następnie można przystąpić do etapu praktycznego egzaminu.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z tego egzaminu umożliwia uzyskanie tytułu technika ochrony fizycznej osób i mienia, co w późniejszym okresie może znacznie ułatwić znalezienie pracy w zawodzie ochroniarza.

Agenci ochrony, w zależności od miejsca pracy, mogą pracować bez licencji (np. przy ochronie obiektów handlowych) lub też są zobowiązani do jej posiadania. Posiadanie licencji wiąże się również z większymi uprawnieniami, a co za tym idzie również z wyższymi zarobkami.

Obecnie istnieją dwie różne licencje: licencja pracownika ochrony fizycznej (pierwszego i drugiego stopnia) oraz licencja pracownika zabezpieczenia technicznego (pierwszego i drugiego stopnia).

Licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia:


Licencja ta umożliwia wykonywanie pracy w zakresie ochrony osób i mienia w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych, przy ochronie osób, konwojowaniu pieniędzy i przedmiotów wartościowych oraz przedmiotów niebezpiecznych. Wymagana jest także dla pracowników ochrony stosujących środki przymusu bezpośredniego oraz posługujących się bronią, dla osób nadzorujących pracę pracowników ochrony fizycznej, który nie posiadają licencji oraz dla pracowników ochrony zatrudnionych w obiektach, które podlegają obowiązkowej ochronie.

Licencję może uzyskać osoba, która spełnia następujące warunki:
 • ma ukończone 21 lat
 • posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • ukończyła szkołę podstawową
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
 • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • posiada nienaganną opinię
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zawodu
 • a) legitymuje się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, b) albo pełniła nienaganną służbę w stopniu podoficera lub chorążego w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najmniej 15 lat, c) albo ukończyła kurs pracowników ochrony pierwszego stopnia i zdała egzamin przed właściwą komisją, d) albo legitymuje się świadectwem potwierdzającym ukończenie szkoły podoficerskiej resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego, e) albo legitymuje się świadectwem potwierdzającym zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią, wydane przez właściwą terytorialnie komendę wojewódzką Policji i upoważniające do zatrudnienia w Straży Przemysłowej (Portowej, Bankowej) i Straży Pocztowej oraz osób spoza tych straży wyznaczonych do pełnienia z bronią służby ochrony mienia

Licencja pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia:


Licencja ta daje pracownikowi ochrony te same uprawnienia, które posiadają pracownicy, którzy uzyskali licencję pierwszego stopnia oraz dodatkowo upoważnia do opracowywania planów ochrony oraz organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.

Do jej otrzymania uprawnione są osoby, które:
 • mają ukończone 21 lat
 • posiadają obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • posiadają co najmniej średnie wykształcenie
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
 • posiadają nienaganną opinię
 • posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zawodu
 • a) legitymują się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, b) albo pełniły nienaganną służbę w stopniu oficera w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najmniej 15 lat, c) albo ukończyły kurs pracowników ochrony drugiego stopnia i zdała egzamin przed właściwą komisją, d) albo legitymuje się świadectwem potwierdzającym ukończenie szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego, e) albo legitymuje się świadectwem potwierdzającym zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią dla kandydatów na stanowiska kierownicze w strażach, wydane przez właściwą terytorialnie komendę wojewódzką Policji i upoważniające do zatrudnienia w tych strażach

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia:


Licencja ta umożliwia pracownikowi ochrony wykonywanie czynności związanych z ochroną osób i mienia w zakresie montażu, eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń elektronicznych oraz systemów alarmowych, które sygnalizują zagrożenie ochranianych osób lub mienia. Umożliwia także montaż, eksploatację, konserwację, naprawę oraz awaryjne otwieranie urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia.

O licencję tą ubiegać się mogą osoby, które:
 • ukończyły 18 lat
 • posiadają obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
 • posiadają nienaganną opinię
 • posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zawodu
 • posiadają wykształcenie zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub ukończyły kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo zostały przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia:


Dzięki licencji drugiego stopnia pracownik zabezpieczenia technicznego uzyskuje takie same uprawnienia jak pracownik posiadający licencję pierwszego stopnia, a dodatkowo może on również opracowywać projekty zabezpieczenia technicznego oraz organizować i kierować zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.

Warunki jakie muszą spełnić osoby, ubiegające się o licencję drugiego stopnia są następujące:
 • należy mieć ukończone 21 lat
 • posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
 • należy posiadać nienaganną opinię
 • należy posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zawodu
 • należy posiadać wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej łączności lub mechanicznej albo stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów

Osoby ubiegające się o przyznanie licencji muszą zgłosić wniosek, zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania, oraz rodzaj licencji, do komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku, w przypadku licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, należy dołączyć następujące dokumenty:
 • kopię dowodu osobistego
 • kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • a) kopię dyplomu lub świadectwa szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, b) albo zaświadczenie o ukończeniu kursu pracownika ochrony pierwszego stopnia, c) lub świadectwo służby potwierdzające jej nienaganne pełnienie w stopniu podoficera lub chorążego w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najmniej 15 lat, d) albo świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły podoficerskiej resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego, e) albo świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią, wydane przez właściwą terytorialnie komendę wojewódzką Policji i upoważniające do zatrudnienia w Straży Przemysłowej (Portowej, Bankowej) i Straży Pocztowej oraz osób spoza tych straży wyznaczonych do pełnienia z bronią służby ochrony mienia
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (podpisane w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji)
 • orzeczenie lekarskie
 • zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej
 • 2 zdjęcia
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej

Następnym etapem uzyskania licencji jest przystąpienie do egzaminu, który składa się z części pisemnej (testu) oraz trzy-etapowego egzaminu praktycznego:
 • egzaminu umiejętności z samoobrony i technik interwencyjnych
 • egzaminu sprawdzającego teoretyczne wiadomości z zakresu budowy i działania broni, oraz zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią
 • egzaminu z umiejętności strzeleckich

Z powyższego egzaminu zwolnione są osoby, które spełniają jeden z warunków:
 • pełniły nienaganną służbę w stopniu podoficera lub chorążego w Biurze Ochrony Rządu przez co najmniej 15 lat
 • posiadają dyplom i świadectwo wydane przez szkołę publiczną lub szkołę niepubliczną, która posiada uprawnienia szkoły publicznej, kształcącej w zawodzie pracownik ochrony, według programów nauczania uwzględniających podstawę programową ustaloną odrębnymi przepisami
 • posiadają świadectwo szkoły podoficerskiej resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego

W przypadku osób ubiegających się o przyznanie licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, dołącza się:
 • kopię dowodu osobistego
 • kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (lub wyższej)
 • a) kopię dyplomu lub świadectwa szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, b) albo zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika ochrony drugiego stopnia, c) albo świadectwo służby potwierdzające jej nienaganne pełnienie w stopniu oficera w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najmniej 15 lat, d) albo świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego, e) albo świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią dla kandydatów na stanowiska kierownicze w strażach, wydane przez właściwą terytorialnie komendę wojewódzką Policji i upoważniające do zatrudnienia w tych strażach
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (podpisane w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji)
 • orzeczenie lekarskie
 • 2 zdjęcia
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej

Przebieg egzaminu wygląda tak samo, jak w przypadku osób ubiegających się o przyznanie licencji pierwszego stopnia. Z egzaminu zwolnione są osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:
 • posiadają dyplom i świadectwo wydane przez szkołę publiczną lub szkołę niepubliczną, która posiada uprawnienia szkoły publicznej, kształcącej w zawodzie pracownik ochrony, według programów nauczania uwzględniających podstawę programową ustaloną odrębnymi przepisami
 • posiadają dyplom szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego, lub pełnienie nienagannej służby w stopniu oficera w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najmniej 15 lat

Osoby, chcące uzyskać licencję pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego lub drugiego stopnia dołączają do wniosku następujące dokumenty:
 • kopię dowodu osobistego
 • kopię świadectwa potwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia zawodowego [w przypadku osób ubiegających się o licencję pierwszego stopnia] lub co najmniej średniego [w przypadku osób ubiegających się o licencję drugiego stopnia] lub zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika zabezpieczenia technicznego
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (podpisane w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji)
 • orzeczenie lekarskie
 • 2 zdjęcia
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej

Zobacz również:

Komentarze (8)
Witam , potrzebuje malej pomocy :) st5aram się o licencje technika zabezpieczenia 2 stopnia. pani na komendzie podala mi jakie dokumenty zlorzyc i poinformowala ze nie możliwości wybrania jaki stopien się chce ? Wiec zglupialam .... to jak zalatwic 2-ego stopnia ? pomocy , z góry dziekuje. Karolina
Chciałbym zostań Ochroniarzem ;)
Ja tam na zabezpieczeniu technicznym mam 12 na godz
Ile lat trzeba sie tam uczyc w jakiejs szkole by zostac ochroniazem w jakims sklepie np ..? wie ktos...-.-
i pracowac za 4.50 -6 zł na godz to smieszne
Nie zgadam sie, duzo firm ochroniarzy przyjmuje bez orzeczenia o niepełnosprawności lub na emeryturze. Chodzi o to jesli jest zapotrzebowanie to składamy CV i czekamy może szczęście sie do nas uśmiechnie, a w pozniejszym czasuie zrobimy licencje.
jaterz chiałbym pracować w ochronie
zgadzam się z kolegą w 10000000000000000000000000000000000000 procentach