Detektyw
Detektyw - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Detektyw)

Jak zostać detektywem


Aby zająć się legalną działalnością detektywistyczną i mieć prawo do używania tytułu zawodowego „detektywa” należy posiadać licencję detektywa.

O jej wydanie może ubiegać się osoba, która:
 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 • ukończyła 21 lat
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, co stwierdza się na podstawie pisemnego oświadczenia osoby ubiegającej się o wydanie licencji
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, co stwierdza się na podstawie zaświadczenia o niekaralności
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim EFTA w ciągu ostatnich 5 lat, co ustala się na podstawie świadectwa pracy
 • posiada pozytywną opinię wynikającą z wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji lub w przypadku obywatela innego państwa - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji w państwie członkowskim UE
 • posiada potwierdzoną przez lekarza zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zawodu detektywa

Ubiegając się o przyznanie licencji należy złożyć u komendanta wojewódzkiego Policji wniosek o wydanie licencji oraz dołączyć do niego:
 • pisemne oświadczenia dotyczące zdolności do czynności prawnych i postępowania karnego wobec wnioskodawcy
 • zaświadczenie o niekaralności
 • świadectwo pracy
 • kopie stron dowodu osobistego zawierające dane osobowe, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania (w przypadku obcokrajowców wymagany jest dokument potwierdzający obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA, który zawiera imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia)
 • kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia
 • dwie fotografie
 • dodatkowo w przypadku cudzoziemców wymagany jest dokument potwierdzający biegłą znajomość języka polskiego

Kolejnym etapem na drodze uzyskania licencji jest przystąpienie do egzaminu państwowego, organizowanego co najmniej raz na pół roku. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji i funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości i przestrzegania prawa, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, prawa cywilnego, karnego (materialnego i procesowego), kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii i psychologii sądowej. Zakres tematów podzielono na trzy obszerne bloki zagadnień: ogólnoprawny, organizację i funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości i przestrzegania prawa oraz przepisy dotyczące ochrony informacji. Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej oraz ustnej.

Osobie, która posiada dyplom szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych lub tytuł magistra prawa bez egzaminu zalicza się tematy egzaminacyjne objęte programem szkoły wyższej.

Również osobie będącej: policjantem, funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub posiadającej świadectwo służby wydane przez jeden z wymienionych organów bez egzaminu zalicza się tematy dotyczące odpowiednio znajomości ustaw o: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Straży Granicznej.

W przypadku obcokrajowców, którzy zdobyli kwalifikacje detektywistyczne w innym państwie i starają się o potwierdzenie uprawnień na terenie Polski, muszą odbyć staż adaptacyjny i zaliczyć test umiejętności w języku polskim.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu komendant wojewódzki Policji wydaje licencję, zaś detektyw zostaje wpisany do rejestru detektywów, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Detektyw

zobowiązany jest do poddawania się badaniom okresowym (lekarskim i psychologicznym) przeprowadzanych co 3 lata. Chociaż od kandydata na detektywa nie jest wymagane określone wykształcenie, istnieją w Polsce szkoły, które specjalizują się w przygotowywaniu do zdobycia uprawnień detektywistycznych. Są to 2-letnie szkoły kształcące pracowników ochrony i detektywów. Ich program nauczania przygotowuje i ułatwia zdanie egzaminu na licencję, jednak jak na razie ukończenie żadnej uczelni nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji.

Zobacz również:

Komentarze (8)
dodano dn. 2015-11-02
Teraz jest łatwo, bo po deregulacji zawodu wystarczy skończyć 50h kursu i można działać. Zrobiłam sobie taki kurs w firmie GoWork i po miesiącu od ukończenia dostałam licencję i pracuję w agencji detektywistycznej. Można zrobić to szybko i praktycznie. Wiadomo, część teoretyczna nie powala, jak zawsze ustawa nie jest częścią ciekawą, ale późniejsze zajęcia były w porządku i teraz wiem, że Detektyw Monk to wielka ściema!
dodano dn. 2012-11-08
idz to się dowiesz
dodano dn. 2012-02-05
zawsze chciałem zrobić licencję detektywa, jednak nie wiedziałem, w jaki sposób można to osiągnąć. Podobno w krakowskim Apeironie jest kierunek studiów, który do tego przygotowuje. Może się załapię :)
dodano dn. 2012-02-02
musi byc wykształcenie średnie pełne?
dodano dn. 2012-01-23
Zawsze chciałem wykonywać ten zawód i wygląda na to, że moje marzenia mają szansę na realizację. Znalazłem studia podyplomowe - administracja warsztatem detektywa w Krakowie na uczelni Apeiron.
dodano dn. 2010-11-13
jestem zdecydowana i totalnie zdeterminowana, zeby zrobic licencję, ale poszukuję osoby do współpracy. czy jest ktos zainteresowany? woj malopolskie i śląskie zatrutadusza@gmail.com
dodano dn. 2010-09-28
Idziesz na komendę, składasz wniosek. Oni sprawdzają czy nie byłeś notowany, spisany, czy u dzielnicowego skarg na Ciebie nie było itp.
dodano dn. 2010-09-27
a jak uzyskać pozytywną opinie komendata policji?on rozmawia z moimi znajomymi?