dodano dn. 2015-01-28 16:56

Pełna treść komentarza:

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wykształcenie średnie posiada osoba, która:

ukończyła szkołę ponadpodstawową, z wyjątkiem:
- zasadniczej szkoły zawodowej,
- szkoły zasadniczej lub
- innej szkoły im równorzędnej,
ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem:
- zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących i trzyletnich technikach uzupełniających
- trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

Krótko pisząc - dokumentem poświadczającym średnie wykształcenie jest świadectwo ukończenia szkoły średniej, a nie matura. Do matury kończąc szkołę średnią nie musimy nawet przystępować.

Wszystkie komentarze do tego artykułu przejdź do artykułu