Żołnierz
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne

Żołnierz to osoba służąca na stałe lub tymczasowo w narodowych siłach zbrojnych danego kraju. Jego głównym zadaniem jest bronienie jego terytorium oraz udział w akcjach zbrojnych poza jego granicami jeśli pozostaje on w stanie wojny z innym państwem. W dzisiejszych czasach żołnierze biorą udział w działaniach militarnych o charakterze pokojowym. Są to interwencje najczęściej organizowane przez ONZ, zwłaszcza w sytuacjach kiedy działania jakiegoś kraju lub części jego obywateli mogą zakłócić międzynarodowy pokój. Wojsko jest zaliczane do grupy służb publicznych.

 

Inną ważną funkcją żołnierzy jest pomoc w utrzymaniu porządku  w kraju, w którym służy. Najbardziej skrajnym przypadkiem użycia wojska w działach wewnątrz macierzystego państwa jest wprowadzenie stanu wojennego, które może być spowodowane zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi czynnikami. W czasie pokoju żołnierze pomagają ludności cywilnej między innymi poprzez zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych czy wielkich katastrof.

Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy

Aby wstąpić do polskiej zawodowej armii należy:

 

  • mieć ukończone 18 lat
  • ukończyć co najmniej gimnazjum
  • posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie
  • nie być karanym sądownie
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
  • posiadać zdolności fizyczne i psychiczne do pełnienia służby potwierdzone przez wojskową komisję lekarską
  • być w dobrej kondycji, co jest potwierdzane testami sprawnościowymi podczas procesu rekrutacji
  • mieć pełnię zdolności praw publicznych

 

Ostatnie komentarze do zawodu
2012-10-02 18:53
Newsy Drogi Czytelniku, my żołnierze 18. Batalionu Powietrzno-Desantowego w Bielsku Białej pragniemy wyrazić swoje oburzenie i dezaprobatę wobec bezmyślnych przepisów i ustaw, które przekreślają i uniemożliwiają Nam dalszą karierę zawodową. Z dniem 1 stycznia 2010 roku wszedł w życie przepis (art. 13 ust. 1) ustawy pragmatycznej, uchwalony 24 kwietnia 2009 roku. Zgodnie z nową ustawą żołnierz służby kontraktowej może pełnić służbę łącznie przez okres nie dłużej niż do 12 lat. Prawo nie działa wstecz, wszyscy którzy rozpoczęli służbę przed wejściem ustawy zachowując ciągłość służby, powinni podle-gać starym prawom emerytalnym, jednak realia są inne. 25 listopada 2010 roku w 18. Batalionie Powietrzno-Desantowym w Bielsku Białej odbyło się pożegnanie kilkunastu podoficerów odchodzących na emeryturę po 15 latach pracy i dwóch żołnierzy z korpusu starszych szeregowych, którzy zostali zwolnieni po dwunastu latach służ-by. Zebranie odbyło się w sali Tradycji. Jest to szczególne miejsce na terenie jednostki, można tam znaleźć całą historie naszego batalionu (cel i zadania batalionu, opis wykonywa-nych czynności, pamiątki z odbytych misji, księga żołnierzy, którzy tu służyli, fotografie). Uroczystości towarzyszyła podniosła oprawa i nastrój. Szef sztabu rozpoczął od uroczystego meldunku. Następnie zaprezentowano życiorysy dwóch chorążych. Podkreślono ich zaanga-żowanie, zasługi i udział w misjach bojowych m.in. w Kosowie, Bośni, Iraku i Afganistanie. Uwieńczeniem ich pracy było otrzymanie Gwiazdy Iraku i Gwiazdy Afganistanu oraz spo-kojne życie na emeryturze. Przykrym momentem było pożegnanie dwóch żołnierzy z korpusu starszych szeregowych. Pomimo świetnego wyszkolenia, wielokrotnego udziału w misjach bojowych, zdobytej wie-dzy praktycznej, odnoszenia sukcesów, dzięki którym dowódcy drużyny plutonu kompanii pieli się po szczeblach kariery, są niedocenieni i stają się niepotrzebni. Zostali zwolnieni i pozostawieni samym sobie bez jakiejkolwiek pomocy ze strony MON-u. Kiedy podejmowali służbę, kreślono przed nimi wizję awansu, rozwoju ich przyszłej kariery zawodowej, otrzymania mieszkania. Niestety były to puste słowa - od dnia następnego starsi szeregowi zasilą szeregi bezrobotnych po długoletniej służbie. W tym roku opuści wojsko 50 żołnierzy, 2011 roku 100, natomiast do 2021 roku pożegna się z mundurem ponad 15 tys. żołnierzy, ten problem będzie narastał. Według resortu nowelizacje mają zachęcić szeregowych do podniesienia wykształcenia i zmniejszyć wydatki MON na świadczenia emerytalne. Owy awans zawodowy możliwy jest dzięki odgórnej protekcji (nieliczni żołnierze zostają wysyłani do szkoły podoficerskiej). Ta cała sytuacja powoduje wyrzucenie dobrze wyszkolonych żołnierzy. Grupowe zwolnienia spowodują lukę w polskiej obronności. Wojsko Polskie dysponuje świetnie wyszkoloną kadrą, jednak rezygnuje z niej. Jedynym aktem obrony Naszej sytuacji jest powyższy apel. Niemożność tworzenia związ-ków zawodowych, a co za tym idzie strajkowania, powoduje , iż musimy nagłaśniać sprawę za pośrednictwem Internetu i mediów. Żegnając dziś Naszych kolegów widzieliśmy na ich miejscu samych siebie za 3-4 lata, stoją-cych w kolejce do pośredniaka. Gdybyśmy wiedzieli, że ojczyzna tak nas potraktuje na pewno nie zdecydowalibyśmy się na wstąpienie do wojska. Stoczniowcy, górnicy ,pielęgniarki policja o ni wszyscy maja związki zawodowe strajkują domagają się swojego my żołnierze wojska polskiego nie możemy mieć związków zawodo-wych tak jest skonstruowane wojsko. prosimy media o nagłośnienie naszej sytuacji niech wszyscy dowiedzą się jaka jest prawda. powołano narodowe siły rezerwy, ci młodzi chłopcy nie maja pojęcia co ich czeka większość z nich myśli ze posłuży 15 lat tak mówiono w woj-skowych komendach uzupełnień to samo co nam. ŻONIERZE 18. BATALIONU POWIETRZNO DESANTOWEGO
Szkolenia w kategorii Służba publiczna