Pilot wycieczek
Pilot wycieczek - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Pilot wycieczek)

Jak zostać pilotem wycieczek


Do pracy w charakterze pilota wycieczek uprawnione są osoby, które:
 • ukończyły 18 lat
 • mają wykształcenie co najmniej średnie
 • posiadają stan zdrowia, umożliwiający pracę w zawodzie
 • nie są karane za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota
 • wycieczek
 • odbyły szkolenia na pilota wycieczek
 • zdały egzamin zawodowy

Kursy na pilotów wycieczek obejmują zagadnienia związane z przemysłem turystycznym w Polsce i na świecie, organizacją turystyki, programowaniem imprez turystycznych, organizowaniem wycieczek o różnym charakterze (biznesowe, turystyczne, pielgrzymkowe) i dla różnych grup (niepełnosprawni), zasady rozliczeń, przepisy prawne itd.

Szkolenie kończy się egzaminem na pilota wycieczek. Przystępując do niego należy złożyć zaświadczenie o zakończeniu szkolenia i przedstawić dowód wniesienia opłaty za egzamin. Egzamin składa się z części teoretycznej, mającej dwa etapy oraz części praktycznej. Etap pierwszy, pisemny, stanowi test składający się z 30 pytań. Etap drugi, w formie ustnej, polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania z wylosowanego zestawu pytań. W części praktycznej, kandydaci na pilotów mają do rozwiązania trzy zadania.

W przypadku zdawania egzaminu językowego, kandydaci muszą rozwiązać test składający się z 30 pytań, na co mają 90 minut czasu, następnie w formie ustnej muszą udzielić odpowiedzi na trzy wylosowane pytania.

Ubiegając się o przyznanie uprawnień na pilota, należy złożyć do wojewody wniosek, który zawiera:
 • imię, nazwisko, nazwisko rodowe
 • datę i miejsce urodzenia
 • miejsce zamieszkania i adres do korespondencji
 • wskazanie rodzaju i zakresu uprawnień, o które stara się kandydat na pilota wycieczek

Do wniosku należy dołączyć:
 • odpis świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego
 • 3 fotografie
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • świadectwo zdania egzaminu
 • świadectwo lekarskie, potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań pilota wycieczek
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne, popełnione w związku z wykonywaniem funkcji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Na tej podstawie, wojewoda wydaje uprawnienia pilota wycieczek, legitymację oraz identyfikator, umożliwiające wykonywanie zawodu pilota.

Inną możliwością jest ukończenie wyższej szkoły na kierunku „turystyka”, która oferuje certyfikat ukończenia kursu pilota wycieczek. Nauka trwa 3 lata, kończy się uzyskaniem tytułu licencjata i umożliwia podjęcie pracy również w innych zawodach związanych z turystyką.

Zobacz również:

Komentarze (1)
O kim mowisz mając na mysli "my nie przyjmujemy już nowych ludzi"....