Przewodnik turystyczny
Przewodnik turystyczny - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Przewodnik turystyczny)

Jak zostać przewodnikiem turystycznym


Ubiegając się o uprawnienia przewodnika turystycznego, należy:
 • być osobą pełnoletnią
 • ukończyć szkołę średnią
 • posiadać stan zdrowia umożliwiający pracę w zawodzie
 • nie być osobą karaną za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
 • odbyć szkolenie i praktykę przewodnicką
 • zdać egzamin na przewodnika turystycznego

W przypadku zawodu przewodnika zdobyte wykształcenie nie jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury. Chociaż wskazane jest wykształcenie wyższe (najlepiej po kierunku związanym z turystyką, geografią, historią lub historią sztuki), wykształcenie średnie nie dyskwalifikuje zainteresowanego.

Uprawnienia potrzebne do wykonywania zawodu zdobywa się kończąc odpowiedni kurs przewodnicki i zdając egzamin. Długość trwania kursu uzależniona jest od jego rodzaju.

Obecnie organizowane są kursy dla:
 • 3 obszarów uprawnień dla przewodników górskich (sudecki, beskidzki, tatrzański)
 • 10 obszarów uprawnień dla przewodników miejskich (Katowice z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia i Sopot łącznie), Warszawa, Wrocław)
 • 16 obszarów uprawnień dla przewodników terenowych (16 województw poza terenami powiatów górskich i wymienionych aglomeracji)

Osobno organizowane są kursy dla przewodników, chcących oprowadzać wycieczki po tzw. obszarach specjalnych (jaskinie, kopalnie).
Przystępując do egzaminu na przewodnika turystycznego należy złożyć zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i odbyciu zajęć praktycznych oraz przedstawić dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej. Egzamin składa się z części teoretycznej (pisemnej i ustnej) oraz praktycznej.

W części teoretycznej pisemnej rozwiązuje się test składający się z 30 pytań, zaś w części ustnej należy odpowiedzieć na trzy pytania z wylosowanego zestawu egzaminacyjnego. Osoby, które zdały pierwszy etap z wynikiem pozytywnym przechodzą do drugiego etapu. Część praktyczna egzaminu, składająca się z trzech zadań dla przewodników miejskich i terenowych trwa jeden dzień, a dla przewodników górskich dwa dni.

W przypadku egzaminów z języka obcego, pierwszy etap trwa 90 minut i polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań, zaś etap ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania z wylosowanego zestawu.

Po zakończeniu kursu przewodnickiego i zdaniu egzaminu należy jeszcze złożyć do wojewody wniosek zawierający:
 • imię, nazwisko, nazwisko rodowe
 • datę i miejsce urodzenia
 • miejsce zamieszkania i adres do korespondencji
 • wskazanie rodzaju i zakresu uprawnień, o które stara się kandydat na przewodnika

Do wniosku należy dołączyć:
 • odpis świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego
 • 3 fotografie
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • świadectwo zdania egzaminu
 • świadectwo lekarskie, potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turystycznego
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne, popełnione w związku z wykonywaniem funkcji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Na podstawie powyższych dokumentów kandydat na przewodnika uzyskuje uprawnienia przewodnika turystycznego, legitymację oraz identyfikator.

Przewodnicy górscy mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i uzyskiwania wyższych uprawnień w zależności od klasy przewodnika, którą obecnie posiadają.
Przewodnik górski klasy trzeciej może prowadzić piesze wycieczki górskie w warunkach letnich na szlakach oznakowanych, lub pieszych wycieczek w warunkach zimowych szlakami określonymi w programach szkolenia. Dodatkowo może także prowadzić wycieczki autokarowe.

Przewodnik górski klasy drugiej może prowadzić wycieczki piesze szlakami oznakowanymi zarówno w warunkach letnich jak i zimowych oraz po drogach taternickich do III stopnia trudności w warunkach letnich i do II stopnia trudności w warunkach zimowych. Może także prowadzić wycieczki autokarowe.

Przewodnik górski klasy pierwszej może prowadzić wycieczki górskie w warunkach letnich i zimowych oznakowanymi szlakami, piesze wycieczki górskie po drogach taternickich do IV stopnia trudności w warunkach letnich i do III stopnia trudności w warunkach zimowych, oraz prowadzi wycieczki autokarowe.

W przypadku przewodników starających się o uzyskanie wyższej klasy przewodnika górskiego lub o rozszerzenie zakresu posiadanych uprawnień, należy dołączyć do wniosku z danymi osobowymi:
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uzupełniającego
 • świadectwo zdania egzaminu
 • zaświadczenie o prowadzeniu wycieczek przez okres wymagany dla uzyskania wyższej klasy uprawnień

Od przewodników górskich klasy trzeciej, które ubiegają się o uzyskanie uprawnień przewodnika górskiego klasy drugiej na danym obszarze, wymagane jest:
 • posiadanie co najmniej dwuletniego stażu przewodnika górskiego klasy trzeciej
 • prowadzenie wycieczek co najmniej przez 30 dni (w przypadku przewodnika tatrzańskiego przez 90 dni)
 • wykazanie się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu przedmiotów określonych w programie szkolenia uzupełniającego na klasę drugą na danym obszarze

Przewodnik górski klasy drugiej, chcący zdobyć uprawnienia przewodnika górskiego klasy pierwszej na danym obszarze, powinien:
 • posiadać co najmniej trzyletni staż przewodnika górskiego klasy drugiej
 • prowadzić w klasie drugiej wycieczki w warunkach letnich i zimowych co najmniej przez 50 dni (w przypadku przewodnika tatrzańskiego przez 90 dni)
 • wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu przedmiotów określonych w programie szkolenia uzupełniającego na klasę pierwszą na tym obszarze.

Zobacz również:

Komentarze (5)
Ot mądrala... ,,osobiście prawie nie znam osób które by je nie skończyły" Stylistyka i sens pana magistra :))))) A swoją drogą mieszkam w pięknym kraju (pierwsza 5 UE), gdzie wyższe wykształcenie mają wybitni a nie byle kołtun... Panie GOŚĆ :p
Do Arkadiusza i Gniewko- a to taka filozofia mieć wyższe studia? Czasy komuny dawno minęły kiedy to się było Panem kierownikiem po szkole średniej, teraz większość ludzi chce się uczyć i kończy studia,osobiście prawie nie znam osób które by je nie skończyły.
Chciałbym zostać przewodnikiem górskim z tym ze ogranicza mnie wykształcenie zawodowe ,chodzę po górach jest to jedyne miejsce na ziemi które mówi do mnie czy jest możliwość ominąć ten proceder i wejść na szczyt z pięknym zawodem który gra mi w duszy kontakt:791-107-998
i znów powiew komuny i braku zdrowego rozsądku. żeby zostać przewodnikiem turystycznym i łazić po górach muszę mieć szkołę średnią - tragedia
A co z przewodnikiem po miastach zagranicznych ? Chodzi mi konkretnie o Paryż, najlepiej z całym regionem Ile-de-France, z Wersalem, Fontainebleau, Vaux-le-Victome. Jak ze zdobyciem uprawnien ?