Rezydent
Rezydent - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Rezydent)

Jak zostać rezydentem


Rezydentem może zostać każdy

, bez względu na posiadane wykształcenie. Uprawnienia do zostania rezydentem zdobywa się na specjalnie organizowanych kursach, zaś biura podróży biorą najczęściej pod uwagę posiadane doświadczenie w podobnej pracy. Dlatego bardzo często rezydentami zostają osoby, które już posiadają uprawnienia pilota wycieczek i doświadczenie w podobnej pracy (niektóre firmy wręcz wymagają licencji pilota wycieczek).

Jedną z możliwości pracy w charakterze rezydenta jest ukończenie studiów o kierunku turystycznym. W późniejszym okresie, po odbyciu odpowiednich kursów, ułatwiają one staranie się o pracę w branży turystycznej, chociaż nie są warunkiem niezbędnym.

Starając się o uprawnienia pilota wycieczek trzeba spełniać poniższe warunki:
 • ukończyć 18 lat
 • posiadać wykształcenie co najmniej średnie
 • posiadać stan zdrowia, umożliwiający pracę w zawodzie
 • nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
 • odbyć szkolenie na pilota wycieczek
 • zdać egzamin zawodowy

Na kursach pilotażu, kandydaci na pilotów wycieczek zdobywają niezbędne wykształcenie związane m. in. z przemysłem turystycznym w Polsce i na świecie, uczą się zasad funkcjonowania biur turystycznych, organizacji imprez (tworzenie programu, dobór atrakcji turystycznych, obsługa różnych grup itd.), rozliczeń finansowych czy przepisów prawnych związanych z turystyką.

Szkolenie kończy się zdaniem egzaminu na pilota wycieczek. Egzamin składa się z kilku części: etap pierwszy to test pisemny, składający się z 30 pytań, zaś etap drugi polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy z wybranych pytań. Kolejnym etapem jest część praktyczna, podczas której należy rozwiązać trzy zadania. Przystępując do egzaminu należy złożyć zaświadczenie o zakończeniu szkolenia na pilota oraz przedstawić dowód wniesienia opłaty za egzamin.

Jeśli kandydat na pilota nie posiada żadnego certyfikatu potwierdzającego jego znajomość języka obcego dodatkowo musi zdać egzamin – ma on formę testu składającego się z 30 pytań, na które należy odpowiedzieć w ciągu 90 minut. Następnie w formie ustnej należy odpowiedzieć na trzy wylosowane pytania.

Ubiegając się o przyznanie uprawnień pilota wycieczek przekazuje się do wojewody wniosek, zawierający:
 • imię, nazwisko, nazwisko rodowe
 • datę i miejsce urodzenia
 • miejsce zamieszkania i adres do korespondencji
 • wskazanie rodzaju i zakresu uprawnień, o które stara się kandydat na pilota wycieczek

Do wniosku należy dołączyć:
 • odpis świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego
 • 3 fotografie
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • świadectwo zdania egzaminu
 • świadectwo lekarskie, potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań pilota wycieczek
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne, popełnione w związku z wykonywaniem funkcji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Na tej podstawie, wojewoda wydaje uprawnienia do wykonywania zawodu pilota wycieczek, legitymację i identyfikator.

Pracując w biurze podróży jako pilot wycieczek można liczyć na awans na stanowisko rezydenta. Wówczas biuro samo wysyła pracowników na specjalne szkolenia, mające najczęściej charakter szkoleń wewnętrznych. Można się jednak ubiegać o nie we własnym zakresie, nie kończąc kursu pilota wycieczek.

Kursy dla rezydentów

obejmują zagadnienia związane z pracą rezydenta (organizacja, podstawy prawne, wymagania i obowiązki), specyfikę pracy w poszczególnych krajach, postępowania z klientami i sprawy administracyjne. Bardzo często są to kursy połączone z kursami dla pilotów wycieczek.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...