Szkolenie
Tytuł: Nowe Fundusze Unijne i Krajowe na termomodernizację w latach 2014-2023
dodano dn. 22.12.2015 (2537 dni temu)

Wybrana oferta ma już ponad 30 dni i może być nieaktualna!

Organizator szkolenia:
ATR
01-104 Warszawa
ul. Szulborska 8/24
e-mail: skontaktuj się
zobacz nasze wszystkie oferty

Adres szkolenia:
Hotel Hubertus, ul. Mickiewicza 5
Termin szkolenia:
Data: 2016-02-12
10.00-15.00.

Nowe Fundusze Unijne i Krajowe na termomodernizację w latach 2014-2023

 

 

 W roku 2015 i 2016 zaplanowano pierwsze konkursy na dofinansowanie projektów w zakresie termomodernizacji i efektywności energetycznej w Krajowych i  Regionalnych Programach Operacyjnych z dofinansowaniem funduszy unijnych. Ponadto uruchamiane są programy krajowe przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, a także działa Fundusz Termomodernizacji i Remontów w ramach publicznych środków krajowych.

W Polsce na gospodarkę niskoemisyjną w latach 2014-2020 zostanie przeznaczone 8 mld euro z funduszy UE. Sama termomodernizacja ma pochłonąć ponad 1,5 mld euro. Najwięcej środków na ten cel przeznaczyło województwo śląskie – aż 748 mln euro, a najmniej lubuskie – 98 mln euro.  Alokacje środków z tej puli na budynki mieszkalne w poszczególnych województwach wahają się od 3,5% do 0,6% .

Instytucje publiczne uzyskają dofinansowanie na projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej budyn­ków, instalacji OZE, strategii niskoemisyjnych realizowanych przez samorządy, wysokosprawnej kogeneracji energii elektrycznej i ciepła, mo­dernizacji sieci przesyłowych i wdrażania sieci inteligentnych (smart grid).

Osobna pula środków będzie dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, głęboką, kompleksową modernizację energetyczną budynków, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, budowę lub przebudowę lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE), zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego.

Osoby prywatne będą mogły uzyskać dofinansowanie na dokumentację oraz prace termomodernizacyjne,  instalacje wewnętrzne i  wymianę źródła ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

O dofinansowanie projektów będą się mogły ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i  wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, przedsiębiorcy, jednostki podległe JST, jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe, kościoły, podmioty wykonujące działalność leczniczą, szkoły wyższe, instytucje kultury, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych i osoby fizyczne.

 

Chcąc pomóc Państwu w maksymalnym wykorzystaniu możliwości otrzymania dofinansowania inwestycji związanych z termomodernizacją i efektywnością energetyczną, nasza firma przygotowała szkolenie adresowane do wszystkich zainteresowanych tą tematyką:

 

Nowe Fundusze Unijne i Krajowe na termomodernizację w latach 2014-2023 dla instytucji publicznych, przedsiębiorców i właścicieli budynków jednorodzinnych - przygotowanie dokumentacji konkursowej.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do opracowania dokumentacji w celu pozyskania dofinansowania na projekty dotyczące termomodernizacji i efektywności energetycznej w latach 2014-2023.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

      Przekazanie aktualnej wiedzy na temat nowych wymogów w zakresie  termomodernizacji w latach 2015-2020.

      Pozyskanie umiejętności identyfikacji projektów możliwych do finansowania w zakresie termomodernizacji i efektywności energetycznej.

      Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej przygotowania i realizacji dokumentacji projektowej  zgodnie ze znowelizowanymi przepisami.

      Poznanie zasad umożliwiających skuteczne wnioskowanie o dofinansowanie.

      Uniknięcie błędów i nieprawidłowości popełnianych przez beneficjentów.

 

Szkolenie będzie prowadziła Pani Agata Ratuska trener/doradca z 18-letnim doświadczeniem w zakresie przygotowywania projektów i ich realizacji z dofinansowaniem funduszy międzynarodowych. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej działającej z powodzeniem na rynku od 11 lat.Wybitny znawca, praktyk i teoretyk z zakresu funduszy unijnych.

Jako trener przeprowadziła szereg szkoleń, seminariów i warsztatów dla administracji publicznej, instytucji, placówek, uczelni wyższych, szkół, organizacji jak i sektora prywatnego. Specjalistka w zakresie pozyskiwania, wdrażania i rozliczania projektów. Doradca w zakresie przygotowania projektów, realizacji i zarządzania projektami.

Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładów ilustrowanych prezentacją i przykładami praktycznymi. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma obszerne materiały szkoleniowe wraz z płytą CD i zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Autor szkolenia przekazuje w przystępny sposób skomplikowaną wiedzę w obszarze realizacji projektów inwestycyjnych. Przy minimum teorii poznaje się maksimum praktyki, tak potrzebnej przy projektach współfinansowanych ze środków unijnych.

Po szkoleniu uczestnicy będą mieli możliwość wysyłania swoich pytań ad hoc do wykładowcy drogą mailową.

W trakcie szkolenia są przewidziane: przerwa kawowa i ciepła przekąska.

 

Program Szkolenia

 

1)    Termomodernizacja  – aktualne akty prawne, wytyczne i źródła dofinansowania projektów

 

a)      Podstawowe informacje o perspektywie 2014-2020 w kontekście zadań związanych z termomodernizacją

b)      Termomodernizacja a głęboka termomodernizacja – wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE

c)       Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce, Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

 

2)      Źródła finansowania projektów związanych z termomodernizacją i efektywnością energetyczną 

a)      Środki na  termomodernizacje w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz w  Regionalnym Programie Operacyjnym

b)      Krajowa pomoc finansowa – premia termomodernizacyjna z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz programy NFOŚiGW, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym nowy program dla budynków jednorodzinnych „RYŚ”

c)       Środki na  termomodernizacje w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz w  Regionalnym Programie Operacyjnym

 

3)      Dokumentacja aplikacyjna – struktura dokumentów i omówienie przykładów

 

a)      Rodzaje, charakterystyka projektów i beneficjentów

b)      Dotacja, pożyczka, instrumenty mieszane

c)       Procedury naboru i ocena wniosków

d)      Najważniejsze elementy projektu (streszczenie, definicja celów, opis problemów, działania, dobór wskaźników produktów i rezultatu, kompleksowość, okresy referencyjne)

e)      Zasadność i kwalifikowalność wydatków oraz poziom dofinansowania  

f)       Ryczałty, koszty jednostkowe – uproszczone metody rozliczania

g)      Ocena momentu rozpoczęcia inwestycji

h)      Trwałość projektu

i)        Omówienie przykładowych formularzy wniosku o dofinansowanie oraz jego poszczególnych sekcji

j)        Zgodność projektu z kryteriami formalnymi

k)      Tworzenie projektu zgodnie z kryteriami merytorycznymi

l)        Załączniki

 

4)      Podsumowanie szkolenia

 

Szczegóły na: http://atr.edu.pl/szkolenie,nowe-fundusze-unijne-i-krajowe-na-termomodernizacje-w-latach-2014-2023-dla-instytucji-publicznych-przedsiebiorcow-i-wlascicieli-budynkow-jednorodzinnych-przygotowanie-dokumentacji-konkursowej.html